Wiadomości

W lasach Nadleśnictwa Kielce odkryto wczesnośredniowieczne grodzisko

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Potwierdzono odkrycie wczesnośredniowiecznego grodziska na terenie leśnictwa Słowik Nadleśnictwa Kielce. Dalsze badania archeologiczne pozwolą ustalić wielkość i charakter odkrycia.

Informacja o odkryciu została potwierdzona 12 listopada na konferencji prasowej w gminie Sitkówka-Nowiny, przekazali ją Anna Żak-Stobiecka, Świętokrzyska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny oraz Wojciech Kosatka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce.

Obiekt położony jest na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kielce (RDLP w Radomiu), w leśnictwie Słowik. Są to lasy tzw. Pasma Zgórskiego, w gminie Sitkówka-Nowiny.

Podstawą do wstępnego rozpoznania obiektu były nieinwazyjne badania geofizyczne – pomiary magnetyczne. Pozwoliły one na rozpoznanie charakteru anomalii magnetycznych, wskazujących na obiekty archeologiczne i stąd wnioskowanie o rodzaju i złożoności obiektu.

Ze względu na to, że rośnie tu gęsty, bukowy las do zobrazowania obiektu przydatne były nowe technologie, takie jak cieniowanie na powszechnie dostępnych mapach w technologii LIDAR (Light Detection and Ranging) polegającej na lotniczym skanowaniu terenu krótkimi impulsami lasera.

Szczegółowe informacje o wykonanych pracach przedstawił na konferencji Daniel Czernek, kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych WUOZ w Kielcach.

Jak zapewnił Robert Płaski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce, na dzień dzisiejszy najważniejsza jest ochrona grodziska, stąd intensywniejsze w tym terenie działania Straży Leśnej.

Jaki był charakter i skala odkrycia, o tym będzie wiadomo po dalszych badaniach archeologicznych, w tym sondażowych i wykopach. Jednocześnie wszczęta została procedura objęcia obiektu ochroną przez wpisanie do rejestru zabytków.

W najbliższym czasie strony planują podpisanie porozumienia, na mocy którego podejmą dalsze działania. Podczas prac uwzględnione będą też walory przyrodnicze terenu, gdyż występuje tam rzadkie i cenne siedliska buczyny storczykowej.

/lasy.gov.pl, Fot. Tomasz Dróżdż/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!