Wiadomości

Nowy rezerwat w lasach lubelskiej dyrekcji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów powołano do życia rezerwat przyrody Sugry im. Janusza Szostakiewicza. Główny cel ochrony tego miejsca to zachowanie boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum z bardzo rzadkimi gatunkami porostów.

Zarządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez dr. inż. Arkadiusza Iwaniuka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. „Z uwagi na unikatowe warunki siedliskowe terenu oraz bogactwo porostów i mchów obiekt w pełni spełnia definicję rezerwatu przyrody podaną w art.13 ust. I ustawy o ochronie przyrody” – czytamy w dokumencie.

Pierwsze pomysły dotyczące powstania rezerwatu przyrody „Sugry” pojawiły się pod koniec lat 90. minionego stulecia. Zapis o projektowanym rezerwacie znalazł się nawet w dokumentach urządzeniowych Nadleśnictwa Chotyłów na lata 2004-2013, ale dopiero w tym roku udało się uregulować kwestie związane z ustanowieniem nowej formy ochrony przyrody na tym terenie.

Do tej pory w granicach zarządzanych przez chotyłowskich leśników znajdowały się trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 116 ha – „Dobryń”, „Czapli Stóg” oraz „Szwajcaria Podlaska”. Zajmujące powierzchnię nieco ponad 44 ha „Sugry” będą więc czwartym z kolei rezerwatem przyrody w tym nadleśnictwie i drugim rezerwatem w Polsce unikatowym pod względem zachowania klasycznie wykształconego boru chrobotkowego z rzadką i unikalną florą porostów, zaraz po rezerwacie „Bór Chrobotkowy” znajdującym się w Borach Tucholskich.
Teren rezerwatu jest położony w całości w obrębie Leśnictwa Zabłocie. To przykład krajobrazów typowych dla tej części doliny Bugu. Na pewno będzie to cenny obiekt ochrony przyrody ze względu na charakter występującej tam roślinności – tłumaczy Piotr Musiał, nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

Rezerwat przyrody „Sugry” im. Janusza Szostakiewicza leży w granicach Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Ponadto teren ten podlega ochronie w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w postaci obszaru Dolina Środkowego Bugu PLB060003.

W latach 2014-2016 prowadzone były na tym obszarze gruntowne badania fitosocjologiczne przez prof. Danutę Urban oraz dr Hannę Wójciak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badania naukowe wykazały dużą różnorodność cennych gatunków porostów, zarówno naziemnych jak i nadrzewnych. Stwierdzono występowanie niemal 70 gatunków tego typu organizmów. Kilka z nich jest objętych w naszym kraju ochroną gatunkową ścisłą, w tym włostka, będąca przedstawicielem rodzaju Bryoria, jeszcze do niedawna uznawana w Polsce za gatunek wymarły.

Powstanie nowego rezerwatu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie to efekt wspólnych starań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Nadleśnictwa Chotyłów, Urzędu Gminy w Kodniu oraz pracowników badawczych z lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Podczas wielu spotkań z RDOŚ omawiano szczegółowy przebieg granic rezerwatu, kierunki ochrony i planowane działania gospodarcze zgodne z przedmiotem ochrony tego miejsca. Konsultacje oraz uzgodnienia między zainteresowanymi stronami zakończyły się sukcesem, dlatego możliwa była finalizacja kwestii związanych z utworzeniem rezerwatu „Sugry”.

Co oznacza utworzenie tej formy ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Chotyłów? – Nie będziemy wykonywać na tym terenie planowych zadań gospodarczych, skupimy się przede wszystkim na utrzymaniu celu ochrony w zadowalającej kondycji – wyjaśnia nadleśniczy Musiał. –Jako, że wydzielenia, które weszły w skład rezerwatu przyrody nie miały zaplanowanych żadnych zadań gospodarczych w obowiązującym planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Chotyłów, nie można tu mówić o zmianach w kontekście realizacji założeń gospodarki leśnej. Będziemy obserwować stan zachowania celu ochrony i w razie konieczności podejmować działania ochronne – dodaje.

Zadowolenia z ustanowienia nowego rezerwatu przyrody na terenie lubelskiej dyrekcji nie kryje również dyrektor Zygmunt Byra. –Największym walorem związanym z powstaniem nowej formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Chotyłów jest możliwość zachowania unikatowej bioróżnorodności jaka występuje na tym obszarze. Utworzenie rezerwatu pozwoli także na obserwację zmian jakie będą zachodzić na przestrzeni lat, a jego teren będzie mógł być wykorzystywany jako doskonały obiekt do badań naukowych.

Nazwa nowoutworzonego rezerwatu pochodzi od nazwy nieistniejącej już miejscowości. Osada o nazwie Suhre lub Suchry powstała na początku XIX wieku jako osada młynna. W tamtym czasie na Bugu było dużo młynów pływających. Stanowiła ona własność prywatną. Liczyła wtedy trzy domy i 21 mieszkańców. Przed II wojną światową we wsi było już 13 domów. Po latach, w tym miejscu pozostała tylko jedna chałupa z zapadłym dachem, bez okien oraz wyłączona z użytkowania betonowa studnia.

Rezerwat będzie nosił imię Janusza Szostakiewicza, głównego inicjatora jego utworzenia. Janusz Szostakiewicz był z wykształcenia leśnikiem i orędownikiem ochrony przyrody. Przez 35 lat związany zawodowo z resortem środowiska. Inicjator powołania wielu form ochrony przyrody na terenie północnej Lubelszczyzny, w tym Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, wielu rezerwatów i pomników przyrody. Jeden z pomysłodawców powstania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.

lasy,gov.pl
Fot. Małgorzata Bielak, Nadleśnictwo Chotyłów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!