Wiadomości

Maria Rekść: Idziemy po to, by budować, jednoczyć, służyć każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka – to podstawowe hasła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Nie dążymy do władzy za wszelką cenę, chcemy jedynie by nasz udział był narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców w rejonie wileńskim. Idziemy po to, by budować, jednoczyć, służyć każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego” – mówiła na konwencie wyborczym oddziału AWPL-ZChR rejonu wileńskiego jego przewodnicząca, mer rejonu wileńskiego – Maria Rekść.

9 lutego, w sobotę, mszą świętą w kościele pod wezwaniem Ducha świętego, celebrowaną przez proboszcza tej parafii Tadeusza Jasińskiego oraz proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Rukojniach ks. Jana Matusewicza, rozpoczął się konwent wyborczy wileńskiego oddziału rejonowego AWPL-ZChR. Podczas nabożeństwa zebrani modlili się w intencji członków AWPL-ZChR oraz za pomyślny udział partii w wyborach samorządowych.

Po wspólnej modlitwie przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin udali się do Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

II część konwentu w dużej Sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczął występ zespołu „Perła”, „Ojcowizna” oraz gości z Ukrainy – zespołu „Radość”.

„Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi” – sentencją św. Jana Pawła II rozpoczęła swoje przemówienie mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść. „Te słowa jak najbardziej odzwierciedlają uczciwą i rzetelną działalność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, jednej z 5 czołowych partii parlamentarnych na Litwie, która zasłużenie cieszy się ogromnym autorytetem na Wileńszczyźnie i w całym kraju, która rządzi w naszym rejonie wileńskim” – mówiła mer.

Maria Rekść podkreśliła, że podstawowym zadaniem jest realizacja programu wyborczego AWPL-ZChR, którego myślą przewodnią jest szeroko pojęta troska o każdego człowieka. Lepsze warunki życiowe dla mieszkańców są osiągane m.in. dzięki przyciąganiu inwestycji, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu rejonu, tworzeniu atrakcyjnego i zdrowego środowiska, dbaniu o zachowanie i rozwój szkolnictwa oraz utrzymaniu na odpowiednim poziomie placówek opieki socjalnej i zdrowotnej, pielęgnowaniu dziedzictwa i nie tylko.

Mer rejonu wileńskiego na poparcie swoich słów wymieniła liczne osiągnięcia samorządu rejonu wileńskiego pod kierownictwem AWPL-ZChR:

„Stale wdrążane są projekty inwestycyjne, budowane są przedszkola , których wybudowano już ponad 7 i budują się nadal. Należy zauważyć że żaden z samorządów na Litwie nie wybudował tyle przedszkoli.
Wybudowano trzy nowe szkoły, trzy dobudówki do szkół, 6 placówek socjalnych, 2 szpitale , 1 ambulatorium – i to wszystko ze środków własnego budżetu.” – mówiła Maria Rekść.

„Zbudowano 16 wielofunkcyjnych centrów, 16 stadionów/boisk sportowych, 50 placyków zabaw dla dzieci, odnowiono ponad 80 proc. placówek oświatowych, tylko w okresie 2009-2018 na oświatę przeznaczono ponad 53 mln. euro.” – kontynuowała mer. Na terenie rejonu wybudowano także strzelnicę biatlonową – podobną może się poszczycić jedynie samorząd kłajpedzki.

Maria Rekść mówiła też o budowie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w którą zainwestowano ponad 43 mln. euro: „Zbudowano 7 oczyszczalni ścieków, zamontowano urządzenia polepszające jakość wody pitnej aż w 55 miejscowościach. Wartość takich projektów wynosi około 2 mln euro.

Jak mówiła mer, w rejonie wileńskim projekty były i są realizowane w różnych kierunkach. W latach 2009-2015 ponad 27 mln. euro zainwestowano w infrastrukturę drogową. Maria Rekść podziękowała w tym miejscu posłom z ramienia AWPL-ZChR, dzięki którym rząd przydzielił większe finansowanie na drogi i od 2015 roku zwiększyło się ono o 30 proc. Mer mówiła także o znacznym polepszeniu oświetlenia ulic wiejskich.

Maria Rekść szczególny nacisk położyła na fakt, iż tak wielkie inwestycje udaje się zrealizować przy jednoczesnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej. Biorąc pod uwagę kryterium umiejętnego zarządzania własnym budżetem, rejon wileński uplasował się na zaszczytnym II miejscu wśród 60 samorządów na Litwie.

Mówiąc o budżecie mer podkreśliła, że priorytetem jest oświata i kultura: „Na pewno każdy wie, że młodzież to nasza przyszłość i musimy zadbać o to i naturalnie tak jest w rejonie wileńskim – ukierunkowanie większości budżetu na oświatę i kulturę. Dla nas jest to priorytetem. Uczniowie rejonu odnoszą duże sukcesy w nauce, realizują różnorodne projekty edukacyjne. Mamy naprawdę wiele powodów do dumy z naszej młodzieży. W szkołach i centrach kultury rejonu działa 225 różnych zespołów artystycznych, 72 z nich działa przy centrach wielofunkcyjnych, których zbudowaliśmy wiele. Utrzymujemy 194 etaty razem ze sportowcami.”

Wśród priorytetów samorządu rejonu wileńskiego znalazła się także rodzina: „Rodzina jest podstawową komórka naszego społeczeństwa zapewniającą przyszłość naszego państwa, dlatego nasze działania są ukierunkowane na wszechstronną pomoc dla niej: w rejonie mamy najniższe opłaty za uczęszczanie do przedszkola. Opłaty rodziców za usługi w zakresie kształcenia w placówkach edukacyjnych dla przykładu są mniejsze niż w Wilnie o 40 proc. W rejonie rodzice płacą 39 euro podczas, gdy w stolicy 80 euro.
Pokrywamy 30 proc. wydatków przeznaczonych na wyżywienie każdego dziecka w placówkach niezależnie od jego sytuacji społecznej. Ponadto są stosowane dodatkowe ulgi – od 50 do 100 proc. na utrzymanie dzieci. Nasze wsparcie dla rodziny za jedno dziecko wynosi około 480 euro, czyli prawie tyle ile wynosi wsparcie rządu, który wypłaca pieniądze na dziecko. Rodziny w naszym rejonie płacą jedną z najniższych cen na Litwie za naukę swych latorośli w szkołach sztuk pięknych i muzycznych, a uczęszczanie do szkół sportowych jest w ogóle bezpłatne. Rozumiemy, że młodzież musi mieć miejsce i czas i zachętę na zajęcia pozalekcyjne i taką ofertę dla nich mamy.” – mówiła Maria Rekść.

Samorząd rejonu wileńskiego dba także, by zachować szkoły jak najbliżej dziecka: „W rejonie akredytowaliśmy wszystkie szkoły średnie i mamy 24 gimnazja. Wykonano niesamowitą pracę, zorganizowano sporo różnych akcji, wiele protestów, wieców. Osiągnęliśmy cel dzięki wielkiemu zaangażowaniu nas wszystkich, jak też ogromnej pracy naszych posłów z ramienia AWPL-ZChR i lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemara Tomaszewskiego.”

Pozostając przy tematyce oświatowej Maria Rekść zaznaczyła, że nie zapomniano też o samych pedagogach i personelu technicznym placówek oświatowych: „Od 2018 roku zwiększono wynagrodzenie o 18-20 proc. Dla nauczycieli i wychowawców w przedszkolach rejon wileński subsydiuje dojazd do pracy. Dążymy do tego by był przywrócony szacunek do nauczyciela. To zależy od nas samych, naszych rodzin, samorządu i państwa.”

Mer rejonu wileńskiego wspomniała także o licznych decyzjach samorządu, których celem jest polepszenie dobrobytu mieszkańców: „Zmniejszmy obciążenie podatkowe związane z podwyższeniem cen na dostarczenie wody pitnej. Mieszkańcy rejonu są również zwalniani od podatku na ziemie użytków rolnych w wysokości do 5 ha w wyjątkiem terenów opuszczonych i spółek ogrodowych. Samorząd rejonu wileńskiego zwalnia też z podatku od ziemi rencistów i osoby niepełnosprawne posiadające do 3 ha ziemi na obszarach wiejskich.”

Maria Rekść podkreśliła, że ani w AWPL-ZChR, ani w samorządzie rejonu wileńskiego nie ma korupcji, a jednocześnie realizuje się mnóstwo inwestycji – od 2007 roku wykonano ponad 140 projektów na kwotę ponad 51 mln. euro. Obecnie realizowanych jest ponad 50 projektów na kwotę 33,4 mln. euro.
W okresie 2007-2020 planuje się realizację 236 projektów na kwotę 80 mln euro.

Mer mówiła również, że każdy w samorządzie wypełnia swoją pracę rzetelnie i odpowiedzialnie oraz dąży do tego, by ludziom żyło się lepiej. Podziękowała też wszystkim , którzy w tym pomagają: „Chcę podziękować pracownikom, kierownikom, dyrektorowi administracji, starostom, radnym rejonu wileńskiego, posłom z ramienia AWPL-ZChR i liderowi Akcji wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – zawsze czujemy waszą pomocną dłoń, by mieszkańcom rejonu żyło się lepiej.”

Maria Rekść przypomniała także podstawowe hasła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka: „Nie dążymy do władzy za wszelką cenę, chcemy jedynie by nasz udział był narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców w rejonie wileńskim. Idziemy po to by budować, jednoczyć, służyć każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego.”

„Życzę oby nasze wspólne zwycięstwo jak najlepiej służyło wszystkim mieszkańcom rejonu wileńskiego i całej Litwy. Tak nam dopomóż Bóg.” – powiedziała na zakończenie mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść.

Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, przywitała wszystkich i zaznaczyła, że uczestnicy konwentu wspierają dążenia ugrupowania, które są budowane na nieprzemijających wartościach i polityce prorodzinnej. AWPL-ZChR przez wiele lat wykonała ogrom pracy na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego , a cyfry świadczą o tym, że każde euro podatnika było przeznaczone na potrzeby mieszkańców rejonu.

Jak zaznaczyła parlamentarzystka : „Bardzo ważną zaletą w moim przekonaniu jest ciągłość, a nie to, że zmieniają się polityczne ugrupowania, z których każde maluje jakiś fantasmagoryczny wizerunek przyszłego rejonu. Nasze ugrupowanie wybrało drogę, aby działać, a nie gadać, wspierać człowieka, a nie odrzucać i to jest jego najważniejszym atutem”.

Starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR oceniając pracę partii w rejonie mówiła że zrobiono nawet więcej niż obiecywano podczas kampanii przed 4 laty, co jest przez mieszkańców rejonu na pewno doceniane.

Na zakończenie posłanka życzyła powodzenia wszystkim kandydatom, którzy w nadchodzących wyborach będą startować z listy AWPL-ZChR.

„Mam zaszczyt bycia tu wśród was, w tej rodzinie chrześcijańskich rodzin, wśród osób, które nie słowem, lecz czynem troszczą się i dbają o każdego mieszkańca rejonu wileńskiego” – na konwencie mówił poseł z ramienia AWPL-ZChR, Czesław Olszewski, który jednocześnie wyraził zadowolenie, że w swoim czasie miał zaszczyt pracować z mer rejonu wileńskiego, Marią Rekść.

Poseł cieszył się że Wileńszczyzna zawsze była mocna wiarą i nawoływał by nie zważając na żadne perypetie życiowe być razem: „Europa, świat czasami przeżywa fizyczny głód, lecz o wiele gorszy jest głód duchowy, dlatego cieszę się, że u nas jak nigdzie indziej odczuwamy wsparcie Wyższej Siły. Życzę żeby nasz Związek Chrześcijańskich Rodzin był i trwał w jedności pod płaszczem i opieką Najwyższego” – mówił Czesław Olszewski.

Podsumowania konwentu wyborczego rejonu wileńskiego dokonał przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego, Waldemar Tomaszewski, który podkreślił, że w rejonie wileńskim robi się bardzo dużo dla każdego człowieka – bez względu na jego narodowość, stan socjalny czy wiek, a troska o każdego mieszkańca to podstawowy kierunek w polityce prowadzonej w rejonie wileńskim.

Waldemar Tomaszewski korzystając z okazji zaprosił wszystkich na powyborczą mszę świętą: „Nie przypadkowo, jak mówił ksiądz Tadeusz Jasiński, wszystkie imprezy zaczynają się od mszy świętej i na pewno tę naszą batalię również w ten sposób zakończymy. 5 marca, we wtorek po nieprzespanej nocy wyborczej, zapraszamy do tego samego kościoła pw. św. Ducha na godzinę 15, na mszą św. dziękczynną, bo już dzisiaj jest, za co dziękować: udało się pomyślnie przejść przez ten ciężki etap kampanii wyborczej, który być może nie jest bardzo widoczny dla każdego wyborcy, ale dla tego półtora tysiąca osób, które aktywnie pracują w rejonie wileńskim, był on bardzo pracowity. Sprawnie utworzono listę wyborczą, na której są ludzie różnych zawodów, w różnym wieku, różnych narodowości, ale też ludzi kompetentnych, z doświadczeniem, ludzi uczciwych.” – mówił lider AWPL-ZChR.

Waldemar Tomaszewski zaznaczył także, że pracę samorządu rejonu wileńskiego doceniają nie tylko jego mieszkańcy, ale i inne samorządy, które chcą korzystać z jego doświadczenia: „Nie przypadkowo, dosłownie na dniach, przyjechali do rejonu wileńskiego goście z Mariampola. To przecież daleki samorząd przy samej granicy z Rzecząpospolitą, ale przyjechali żeby zobaczyć jak rejon wileński na czele z panią mer Marią Rekść pomaga zwykłemu człowiekowi i to jest nowa jakość oceny również waszej działalności.” – mówił W. Tomaszewski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż samorząd rejonu wileńskiego zdołał zrobić najwięcej spośród 48 samorządów rejonowych bez żadnego zadłużenia, podczas gdy zadłużenie innych sięga nawet 80 proc. Obecnie budżet rejonu wileńskiego wynosi 90 mln euro i zdaniem lidera AWPL-ZChR, daje to ogromne perspektywy i możliwości.

Przewodniczący AWPL-ZChR przypomniał jak wiele ulg i subsydiów samorząd rejonu wileńskiego oferuje dla swoich mieszkańców jednocześnie nie zadłużając się oraz zwrócił się uwagę na problem samorządności na Litwie, która posiada w Unii Europejskiej niechlubny rekord: jedynie 13 proc. funduszy trafia na w naszym kraju do samorządów, a 87 proc. przechodzi przez władze centralne, podczas gdy przykładowo w Skandynawii do samorządów trafia 60 proc. środków, a w Polsce 50 proc. „Żeby u nas tak było, czy państwo sobie wyobrażacie ile można byłoby więcej zrobić?” – zapytał retorycznie Waldemar Tomaszewski.

Lider AWPL-ZChR podkreślił, że bardzo istotną kwestią jest to, by u steru samorządów stali uczciwi ludzie i to jest ogromnym atutem AWPL-ZChR. W. Tomaszewski przypomniał także, że ugrupowanie wystawiło 10 list wyborczych: „To jest sporo list wyborczych i na Wileńszczyźnie i na północy Litwy, w Ignalinie, Jeziorosach, Wisagini, tam będzie konwencja odbywała się 15 lutego, w piątek była w Trokach, w niedzielę będzie w mieście Wilnie w tej samej sali DKP, była w Solecznikach, była w Święcianach i wszędzie jest bardzo podniosły nastrój szanowni państwo.”

„Wybory będą pomyślne, takie mamy przekonanie, ale wszędzie podkreślamy, że pomyślne wybory, dobry wynik, większa ilość przedstawiciel, czy władza, która później będzie sprawowana, nie jest celem samym w sobie. To jest tylko narzędzie, żeby realizować program i troszczyć się o każdego człowieka, przede wszystkim o prostego człowieka, bo dzisiaj im żyje się najciężej. Te ciężkie czasy które nastąpiły przed 30 laty, one bardzo mocno uderzyły w naszego prostego człowieka i im najwięcej musimy pomagać, to im żyje się najciężej i w tym kierunku pracujemy i będziemy pracowali i wielkie wam za to dzięki.” – mówił Waldemar Tomaszewski.

Przewodniczący AWPL-ZChR podziękował też wszystkim za ich pracę społeczną. Słowa podziękowania skierował także do wyborców: „Jest ponad 25 tysięcy naszych zwolenników i ufamy, że ich będzie i więcej, bo jak mówiliśmy łączymy wszystkich ludzi dobrej woli, łączymy tutaj, jako rejon wileński, region Wileńszczyzny.”

Na zakończenie Waldemar Tomaszewski dodał, że największy akcent będzie kładziony na rodzinę, która nie przypadkowo znalazła się z logo partii.

Konwent wyborczy oddziału AWPL-ZChR rejonu wileńskiego zakończył się wręczeniem legitymacji potwierdzających status osób ubiegających się o mandat radnego.

/L24.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!