Wiadomości

Akt oskarżenia przeciwko deweloperom sprzedającym mieszkania we Władysławowie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko trzem wspólnikom spółki deweloperskiej, którzy doprowadzili do obciążenia nabywców sprzedawanych przez spółkę mieszkań we Władysławowie roszczeniami wierzycieli dewelopera. Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 67 przestępstw na szkodę 70 pokrzywdzonych.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą oszustwa wobec pokrzywdzonych, którzy w latach 2011-2015 zawierali umowy deweloperskie, na mocy, których deweloper zobowiązał się do wybudowania wielorodzinnego domu mieszkalnego na działce położonej we Władysławowie oraz do przeniesienia na rzecz nabywców własności lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, wolnych od obciążeń. Tymczasem, pomimo zapłaty przez nabywców wszelkich należności wobec dewelopera, po ustanowieniu odrębnej własności poszczególnych lokali okazało się, że w księgach wieczystych ujawniono ostrzeżenia o egzekucji z nieruchomości i przyłączeniu kolejnych wierzycieli dewelopera, a także zapisy o wpisie hipoteki przymusowej oraz hipoteki umownej wierzycieli dewelopera.

Nie zapłacili właścicielowi gruntu i podwykonawcom

Oskarżonemu, który kierował spółką, zarzucono również oszustwo względem właściciela gruntu, na którym zbudowano budynek we Władysławowie. Po przeniesieniu własności działek deweloper nie wywiązał się wobec niego z obowiązku zapłaty kwoty ponad 5 milionów złotych.

Aktem oskarżenia objęto także doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, na kwotę blisko 6 milionów złotych, podwykonawców prac budowlanych, za które pokrzywdzeni nie otrzymali wynagrodzenia.

Jak ustalano oskarżeni, którzy nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec wierzycieli spółki, wypłacali sobie zaliczki na poczet przyszłych zysków, w kwocie blisko 7 milionów złotych, w konsekwencji doprowadzając spółkę do niewypłacalności. Środki na wypłatę zaliczek pochodziły m.in z pieniędzy wpłacanych przez nabywców lokali we Władysławowie. W celu uniknięcia egzekucji przez wierzycieli spółki z majątku osobistego, oskarżeni dokonali darowizn składników swojego majątku na dzieci.

Akt oskarżenia jest wynikiem prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku wielowątkowego śledztwa, dotyczącego działalności spółki deweloperskiej, której oskarżeni są udziałowcami. W jego toku, połączono celem prowadzenia jednego śledztwa, wszystkie postępowania, dotyczące pokrzywdzonych zamieszkałych na terenie całego kraju. Analizie poddano kilkaset aktów notarialnych dotyczących blisko 100 nieruchomości oraz liczne umowy zawierane przez spółkę deweloperską.

W sprawie przesłuchani zostali pokrzywdzeni i świadkowie, badane były zapisy ksiąg wieczystych, prowadzono także analizę akt postępowań cywilnych, komorniczych. Uzyskano również opinie biegłych z zakresu rachunkowości i finansów oraz opinie biegłego rewidenta. Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Niezależnie od prowadzonego śledztwa prokuratorzy podejmują również działania cywilnoprawne na rzecz osób pokrzywdzonych.

Prokurator Generalny skierował łącznie 13 skarg nadzwyczajnych od orzeczeń Sądów, które doprowadziły do obciążenia nabywców nieruchomości położonej we Władysławowie roszczeniami wierzycieli dewelopera. Sąd Najwyższy rozstrzygnął dotychczas jedną z tych skarg. Zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28 marca 2017 r. zostało uchylone i przekazane do ponownego rozpoznania gdańskiemu sądowi.

Prokuratorzy przystępują także do toczących się postępowań egzekucyjnych i składają skargi na czynności komorników prowadzone w stosunku do nieruchomości pokrzywdzonych. Składają również do sądów wnioski o wykreślenie z ksiąg wieczystych ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym w stosunku do nieruchomości.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!