Wiadomości

Zarzuty w śledztwie dotyczącym wyrządzenia grupie kapitałowej szkody w wysokości 96 milionów złotych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku (1.07.2020 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 2 osoby w tym Grzegorza Ś. w związku ze śledztwem dotyczącym z działalności grupy kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej.

Wśród zatrzymanych osób jest podejrzany Grzegorz Ś. były Prezes Zarządu całej grupy kapitałowej. Do jego pierwszego zatrzymania doszło w sierpniu ubiegłego roku. Mężczyzna usłyszał wówczas zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia udzielonych uprawnień i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku grupy kapitałowej. Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie, które w marcu br. zmieniono na poręczenie majątkowe w kwocie 3 milionów złotych oraz zakaz kontaktowania się z pracownikami grupy kapitałowej.

Drugą z zatrzymanych osób jest kobieta zasiadająca m.in. w radach nadzorczych dwóch spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił Grzegorzowi Ś. zarzut nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań i wywierania na nich wpływu groźbą bezprawną kwalifikowany z art. 233 kk i art. 245 kk, posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami akcji na zgromadzeniu spółki kwalifikowany z art. 273 kk oraz podżegania do usunięcia dokumentów z akt rejestrowych kwalifikowany z art. 276 kk.

Zatrzymana kobieta usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nieprawdziwymi dokumentami akcji i pomocnictwa świadkowi do usunięcia dokumentów.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Grzegorza Ś. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec podejrzanej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pracownikami spółek grupy kapitałowej oraz nakazu powstrzymywania się od działalności w ramach nadzoru i zarządu dwóch spółek z grupy kapitałowej.

Postępowanie prowadzone przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2014 – 2019. Jej członkowie wprowadzali w błąd akcjonariuszy spółek należących do jednej grupy kapitałowej, co do opłacalności i rzeczywistego celu transakcji gospodarczych. Dokonywali przeniesienia praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomości do spółek zagranicznych, kontrolowanych przez prezesa zarządu jednej ze spółek.

W toku postępowania prokurator ustalił, że na skutek tych działań spółka poniosła szkodę w wysokości ok. 96 milionów złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!