Europa Wiadomości

Szwecja: Policja zatrzymała Algierczyka, który wrzucił pod pociąg przypadkowego mężczyznę (VIDEO)

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Algier­czyk, który w 2008 r. stał się oby­wa­te­lem Szwe­cji, został oskar­żony o próbę mor­der­stwa. Nic nie wia­domo o moty­wach prze­stęp­stwa. Napast­nik i ofiara naj­praw­do­po­dob­niej nie znali się. 23-letni stu­dent uni­wer­sy­tetu po pro­stu stał na pero­nie obok żony. Po tym, jak męż­czy­zna został popchnięty na tory, jego żona zaczęła krzy­czeć.

– To była prze­ra­ża­jąca scena, któ­rej ni­gdy nie zapomne – powie­dział por­ta­lowi „Fria Tider” świa­dek – Wielu ludzi doznało szoku. Mar­twi­li­śmy się i byli­­śmy oszo­ło­mieni, nie wie­dząc co robić.

Choć urazy męż­czy­zny są roz­le­głe, powi­nien powró­cić do zdro­wia. Obec­nie prze­bywa w Szpi­talu Uni­wer­sy­tec­kim Karo­lin­ska. Algier­czyk posiada podwójne oby­wa­tel­stwo, które stało się moż­liwe po zmia­nie w Szwe­cji pra­wo­da­wstwa w tej kwe­stii w 2001 r. Ma już na kon­cie prze­szłość kry­mi­nalną, w tym han­del nar­ko­ty­kami.

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!