Europa Świat Wiadomości

Słowacy zakupią od Amerykanów nowe wielozadaniowe samoloty F016V

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal  zbiam.pl 10 lipca Ministerstwo Obrony Słowacji poin­for­mo­wało o reko­men­do­wa­niu zakupu fabrycz­nie nowych wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon Block 7072, które w poko­na­nym polu pozo­sta­wiły Saab JAS-39C/D Gripen.

Według danych, które zostały upu­blicz­nione przez stronę sło­wacką, ame­ry­kań­skie samo­loty oka­zały się lep­sze w nie­mal wszyst­kich oce­nia­nych aspek­tach – łącz­nie oferta zdo­była 93% punk­tów (szwedzka 82%). Według doku­men­tów, dostawa czter­na­stu maszyn ma zostać zre­ali­zo­wana w okre­sie od 36 do 48 mie­sięcy od pod­pi­sa­nia mię­dzy­rzą­do­wej umowy w ramach pro­ce­dury FMS. W cza­sie prac komi­sja odwie­dziła i zapo­znała się z moż­li­wo­ściami samo­lo­tów w bazach lot­ni­czych w Szwecji, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Grecji oraz Republice Czeskiej. Nowe maszyny mają zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane myśliw­skie MiG-29.

Bratysława otrzy­mała, w maju, trzy gotowe oferty LoA od rządu ame­ry­kań­skiego, które obej­mują zakup samo­lo­tów F-16V wraz z poci­skami AIM-120 i AIM-9X (ważne do 27 lipca), a także umowę na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej (ważna do 30 czerwca).

Słowacy, w swo­ich ana­li­zach, wska­zali, że opty­malną liczbą ma być dwa­na­ście jed­no­miej­sco­wych pła­tow­ców oraz dwa dwu­miej­scowe. Co cie­kawe, począt­kowo Słowacy roz­wa­żali prze­ję­cie uży­wa­nych F-16A/B Fighting Falcon z zaso­bów USAF – osza­co­wano, że koszt ich remon­tów i moder­ni­za­cji pochło­nąłby kwotę około 220 mln euro, a dostawa roz­po­czę­łaby się po 24 mie­sią­cach od pod­pi­sa­nia umowy LoA. Zostało to odrzu­cone jako nie­per­spek­ty­wiczne pod wzglę­dem eko­no­miczno-tech­nicz­nym.

Wybór F-16V Fighting Falcon to kolejny suk­ces kon­cernu Lockheed Martin oraz pro­gramu F-16V. Dotychczas uru­cho­miono już pro­ces budowy szes­na­stu fabrycz­nie nowych samo­lo­tów dla Bahrajnu, w momen­cie pod­pi­sa­nia umowy Słowacy będą dru­gim użyt­kow­ni­kiem. Będą mon­to­wane na nowej linii mon­ta­żo­wej, która jest obec­nie prze­no­szona do Greenville.

Czy uważacie, ze to dobry zakup? A może należało rozmawiać z kimś innym np Francuzami? Czekamy na wasze komentarze.

Źródło: zbiam.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!