Wiadomości

Sejm uchwalił ustawę o dodatkowym świadczeniu emerytalnym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm uchwalił ustawę o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Do tak zwanej trzynastej emerytury uprawnionych jest 9,8 mln emerytów i rencistów. Wyniesie ona 1100 zł brutto. To oznacza, że do rąk emerytów i rencistów trafi 888 zł. Koszt realizacji ustawy wyniesie 10,8 mld zł.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń Emerytura plus zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

„Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!