Wiadomości

Rzecznik KEP: Postulat, że katecheta nie powinien być członkiem rady pedagogicznej, to dyskryminacja

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Postulat, że katecheta nie powinien być członkiem rady pedagogicznej jest przejawem dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczania – powiedział w piątek PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała, że w piątek została złożona w Sejmie aktualizacja obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 2015 r., autorstwa Nowoczesnej.

Aktualizacja zakłada zniesienie finansowania religii z budżetu państwa, przyznanie uczniom szkół ponadpodstawowych prawa do decydowania o uczęszczaniu na lekcje religii i niewliczanie oceny z lekcji religii do średniej ocen. Ponadto – według projektu – lekcje religii mogą odbywać się wyłącznie przed albo po obowiązkowych zajęciach szkolnych, a katecheta nie może być członkiem rady pedagogicznej.

Jak zaznaczył ks. Rytel-Andrianik, prawo do nauki religii w szkole ma ugruntowanie w art. 54 ust. 4 konstytucji, który mówi, że „religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób”.

Dodał, że prowadzący lekcje religii w szkołach nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne, czego wymaga zasada dobra dziecka zawarta w art. 72 konstytucji i w art. 3 Konwencji o prawach dziecka.

„Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wykonujących swoją pracę w oparciu o gwarancje konstytucyjne nauczycieli jednego przedmiotu przy tych samych kwalifikacjach wykluczać z rady pedagogicznej. Ponadto, zasadnicze wątpliwości z perspektywy zasady dobra dziecka budzi wyłączenie z prac rady pedagogicznej części osób, które pełnią funkcje dydaktyczne i wychowawcze w szkole oraz posiadają wiedzę o rozwoju dziecka. Postulat, że katecheta nie powinien być członkiem rady pedagogicznej jest przejawem dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczania” – ocenił rzecznik Episkopatu.

Ks. prof. Rytel-Andrianik zastrzegł, że wykluczanie nauczycieli religii ze szkolnych rad pedagogicznych, mimo że przedmiot znajduje się w planie zajęć, nosi także znamiona zakazanej dyskryminacji ze względu na religię, którą wyklucza art. 32 ust. 2 konstytucji, art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Deklaracja ONZ z 1981 r. w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach.

Na początku stycznia swoją propozycję w kwestii relacji państwo -Kościół przedstawiła Inicjatywa Polska. Projekt zaprezentowany przez jej liderkę Barbarę Nowacką zakłada m.in. zniesienie finansowania z budżetu państwa lekcji religii, likwidację Funduszu Kościelnego, likwidację wszystkich komisji rządowo-kościelnych i wprowadzenie zasady, że księża i duchowni sami opłacają swe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

„Trzeba podkreślić, że zakaz dyskryminacji ma szczególne znaczenie w zakresie norm prawa pracy, w tym w relacjach pomiędzy nauczycielem a szkołą – co potwierdzają nie tylko normy krajowe, ale także unijne dyrektywy równościowe” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!