Felietony

Piekło spełnione

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wszyscy wiemy kim był Nostradamus, czyli Michel de Nostredame (december 1503 – July 1566). Sylwetki wizjonera z pewnością nie trzeba tu szczegółowo przedstawiać Niewątpliwie wielu z nas słyszało również o jego wpływie na losy świata i jego przepowiedniach, których od stuleci znaczenia dociec próbują najtęższe umysły i to nie tylko cywilnych badaczy i myślicieli, oraz interpretatorów pism. Jedno jednak jest pewne. Wizjoner z Salon był w stanie przepowiedzieć dokładnie datę i przyczyny rozpoczęcia II wojny światowej. Nie mniej warta przytoczenia jest anegdota związana z francuskim wizjonerem. Jak podają niektórzy biografowie, to podczas jego pieszych wędrówek zaczęły objawiać się jego prorocze moce. Jedna z takich anegdot mówi, że został on pewnego dnia zatrzymany przez mężczyznę na ulicy, który o nim słyszał. Mężczyzna ten poprosił Nostradamusa, aby wystawił swoje moce na próbę.  Nostradamus wskazał na świnie człowieka, po czym powiedział, że biała zostanie zjedzona przez wilka, a czarna zostanie podana na obiad. Mężczyzna natychmiast kazał ugotować białą świnię na obiad, ale gdy kucharz ją przygotowywał, oswojony wilk należący do jednego ze służących wszedł do środka i ukradł przygotowaną białą świnię ze stołu. Rozgorączkowany kucharz w pośpiechu zabił czarną świnię i podał ją. W połowie posiłku kucharz wyznał mężczyźnie, co się stało, udowadniając, że Nostradamus miał rację. Interesują nas jednak tutaj centurie związane z II wojną światową, którą również jak się uznaje przepowiedział w swoich Propheties. Zdarzenia odległe o ponad 400 lat od czasów Nostradamusa zaskakują co krok wiarygodnością i precyzyjnym opracowaniem. Pewna książka opisująca niszczycielskie wydarzenia wojenne została wydana 17 lat przed wybuchem wojny, a jej treść opierała się na interpretacji czterowiersza 57 z Centurii III :

                                Siedem razy będziesz widział, jak zmienia się naród brytyjski,

Pobrudzony krwią od dwustu dziewięćdziesięciu lat:

Nie uwolniony przez niemieckie poparcie

Baran obawia się o Bastarnów.

Określenie zawarte w drugiej linijce odnosi się do czasów sięgających egzekucji Karola I w 1649 r. Wówczas przelano królewską krew. Rok 1939 miał być zatem dla proroka datą ważnych wydarzeń dla Anglii. W pierwszej linijce dostrzec można proroctwo siedmiu zmian dynastycznych w Anglii. Sens ostatniej linijki stanowi niełatwą zagadkę. W ujęciu specjalisty Looga miał on oznaczać, że ,,Francja wątpi w (lub obawia się o) swojego podporządkowanego sojusznika, kraj Bastarnów (Polskę)”. Pod pojęciem ,,Barana” kryje się Francja, gdyż ,,znajduje się ona pod znakiem Barana”. Dzięki dokładnej analizie proroczych rozważań, jasne stało się, że w wielkim konflikcie zbrojnym wezmą udział Polska, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Proroctwo wizjonera z Salon spełniło się z chwilą najazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. Nostradamus przepowiedział pokonanie przez hitlerowskie Niemcy wielu państw.

Hitler, Himmler i naziści

Niektóre z proroctw Nostradamusa są dokładnie datowane i wzbogacane
o istotne szczegóły. Część z nich można jednak łączyć z więcej niż jednym wydarzeniem. Wynika to z faktu, że Nostradamus w swoich wizjach prawdopodobnie, według niektórych badaczy, dostrzegał dwie różne osoby, które spotyka podobny los i dotykają podobne wydarzenia. Dlatego poświęca im jeden wspólny czterowiersz. Podwójne proroctwo stanowi czterowiersz 76 z Centurii I, w którym można dostrzec sylwetkę zarówno Napoleona Bonapartego, jak i Hitlera:

   Ten człowiek będzie nosił barbarzyńskie imię,

Które otrzymają trzy siostry,

Będzie przemawiał do wielu ludzi słowami i czynami,

Będzie sławniejszy od każdego innego człowieka (tych czasów).

W czterowierszu 70 z Centurii II Nostradamus odnosi się do osoby Heinricha Himmlera – dowódcy SS, który zgodnie z przepowiednią, miał zakończyć swoje życie podczas rozmowy:

Żądło z Niebios wyśle go w podróż,

Śmierć w trakcie rozmowy, wielka egzekucja,

Dumna rasa upokorzona,

Rozmowa o ludzkim potworze, oczyszczeniu i zadośćuczynieniu.

Czterowiersz 35 z Centurii III także wiązany jest z Napoleonem, chociaż można odczytać z niego przesłanie dotyczące nazizmu:

Na krańcach zachodniej Europy

Urodzi się dziecko w biednej rodzinie,

Które swoimi przemówieniami uwiedzie wielu,

Jego sława we wschodniej krainie będzie jeszcze większa.

Opis stanowi charakterystykę Adolfa Hitlera, który rzeczywiście przyszedł na świat w biedniejszej rodzinie od Napoleona na wschodnich kraach zachodniej Europy. Swoją karierę zawdzięczał politycznym umiejętnościom. Dążył także do zdobycia ,,przestrzeni życiowej” na wschodzie. Również wiele innych proroctw Nostradamusa odnosi się do wojennych lat. Czterowiersz 90 z Centurii IX dokładnie przepowiedział zgubną w efekcie dla Węgier decyzję ich przywódcy, przyjęcia zaoferowanej mu ,,pomocy” przez Hitlera. Czterowiersz 29 z Centurii V  odnosi się do Hitlera, Mussoliniego i papiestwa. Czterowiersz 51 z Centurii V porusza problem działań obu dyktatorów w czasie hiszpańskiej wojny domowej, a czterowiersz 51 z Centurii VI nawiązuje do nieudanego zamachu na życie Hitlera w listopadzie 1939 r. Czterowiersz 94 z Centurii V  obejmuje podboje dokonane przez Hitlera wiosną kolejnego roku. Prorokowi z Salon udało się nawet ujrzeć sławę jaką zdobyli swastyka i przywódca nazistowskich Niemiec w czterowierszu 49 z Centurii VI. Czterowiersze te jednak, jak można się domyślić są w posiadaniu właścicieli prywatnych kolekcji dzieł Nostradamusa, być może w którejś z europejskich, bądź rosyjskich bibliotek też natrafilibyśmy na nie. Nam według wielu opinii pozostają domysły i te dostępne interpretacje w obiegu książkowych pozycji, jakie bez trudu można dostać w większości księgarń. Nie mniej zgodnie z treścią wspomnianej książki, która wciąż powinna być dostępna, są one interpretowane właśnie w przedstawiony tutaj sposób. Wracając zatem do przepowiedni, nawet sam niesławny Josef Goebbels doceniał propagandowe walory przepowiedni Nostradamusa. W przekonaniu nazistów Nostradamus przepowiedział w swoich pismach wielkie zwycięstwa Niemiec, a klęski których miał doznać domniemany również wspomniany w  centuriach wódz, były przedstawiane nie tylko w nazistowskiej propagandzie, ale i ponoć samemu Adolfowi Hitlerowi, jako klęski wrogów III Rzeszy.

Francja, Hiszpania i druga wojna światowa

W czterowierszu 34 z Centurii I Nostradamus ukazał stosunek Europy do rządów przywódcy nazistowskich Niemiec w latach 1933 – 1939:

Drapieżnik lecący na lewo

Czyni przygotowania (wojenne) przed walką z Francuzami:

Niektórzy uznają go za dobrego, inni za złego, inni nie będą potrafili go ocenić,

Słabsza partia uzna go za dobry omen.

Pod postacią ,,lecącego na lewo” kryje się określenie Hitlera jako złego, złośliwego człowieka. Symbolika tego wyrażenia jest znacznie szersza. Można to tłumaczyć także jako kształtującego swoją propagandę na wzór propagandy marksistowskiej. Druga linijka czterowiersza w przystępny i przejrzysty sposób ukazuje bezproblemowe pokonanie Francuzów przez wojska III Rzeszy. Hitler był gotowy wyniszczyć wszystkich, którzy byli w stanie zaprzepaścić marzenia zdobycia pełnej władzy nad światem. Jego postać budziła mieszane odczucia wśród ludności, jak przepowiadał Nostradamus. ,,Słabsza partia” jest tu wiązana
z Komunistyczną Partią Niemiec, która uznała dojście Hitlera do władzy za dobry znak. W dziele Nostradamusa wielokrotnie padało słowo ,,Hister” o podwójnym dnie. Niekiedy kojarzone jest z rzeką Dunaj, w innych przypadkach kryje się pod nią nazwisko przywódcy nazistów. Przykładowo w czterowierszu 24 z Centurii II nasuwa się interpretacja dowodząca uwięzienia węgierskiego przywódcy admirała Horthyego przez Hitlera. Może on być również pojmowany jako proroctwo klęski wojsk niemieckich na Węgrzech i ich odwrotu przez Dunaj.

W czterowierszu 16 z Centurii II Nostradamus przepowiedział przyszłe zwycięstwo aliantów nad III Rzeszą:

W Neapolu, Palermo, Syrakuzach i wszędzie na Sycylii,

Nowi tyrani, wielki hałas i ogień na niebie,

Siły z Londynu, Gandawy, Brukseli i Suzy,

Wielka rzeź, następnie zwycięstwo i święto.

Można się tu także dopatrzeć ,,nowej tyranii” włoskich faszystów i ich niemieckich protektorów. W fakty owocują intensywne morskie i powietrzne bombardowania poprzedzające inwazję sił alianckich na Sycylię w 1943 r. Wśród przepowiedni wizjonera z Salon można dostrzec także opis ucieczki nieszczęśliwych francuskich uchodźców podczas prób przedostania się na południe, podczas ostrzeliwań i bombardowań Wehrmachtu posuwającego się w kierunku Paryża. Z czterowiersza 31 z Centurii I można wywnioskować, że Nostradamus był świadomy niecałkowitego zwycięstwa aliantów ze względu na stałe rządy faszystów w Hiszpanii. W obliczu potęgi Związku Radzieckiego pojawią się nowe zagrożenia. W obliczu wzrostu potęgi Związku Radzieckiego, jak podawała wówczas nazistowska propaganda, pojawiły się nowe zagrożenia i o nich też zdaje się mówić w swoich centuriach Nostradamus, tylko jak to w czasie wojny, w powszechnym chaosie i zgiełku pól bitewnych, wiele z nich było interpretowanych już wówczas w nowy sposób. Tak czy inaczej, jak wiemy z historii, jedna z tychże centurii spełniła się z pewnością. Hiszpańscy faszyści – sojusznicy ,,niepewnego zwycięstwa” , jak miał pisać o nich Michał De Nostredame, przetrwali klęskę Hitlera. Ale najważniejsze, które nie powinno uciec naszej uwadze, to fakt, że piekło o którym wieszczył, można uznać za spełnione. Choć jego przepowiednie nie kończą się wcale na II wojnie światowej, a prawdopodobnie przewidują siedem kolejno następujących po sobie wojen światowych, z których ostatnia miałaby być wojną z samym wcieleniem diabła, czyli Szatana, który tuż przed jej wybuchem ukaże się naocznie całemu światu, po tym jak zostanie zdemaskowany. I dopiero ta wojna miałaby być zwycięska. W znaczeniu jednak, o którym prawdopodobnie pisał jasnowidz z Salon w swych centuriach dość obrazowo, mówiącym że po tej ostatniej z wojen ludzkości, ucieleśni się w całej swej wspaniałości Królestwo zapowiadane przez Jezusa Chrystusa.

Tom Zwk

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!