Wiadomości

Nowe fakty w sprawie zatrzymania byłego sekretarza PZPN i obecnego członka zarządu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie uwzględnił zażaleń podejrzanych Jakuba T., Iwony T., Gabrieli M. oraz Macieja S. na zastosowane przez prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie środki zapobiegawcze w śledztwie dotyczącym jednego z wątków tzw. afery melioracyjnej i wyrządzenia szkody PZPN w wysokości miliona złotych.

Do zatrzymania podejrzanych doszło 21 listopada 2022 roku na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Czynności w tej sprawie przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wówczas zatrzymano cztery osoby, natomiast Andrzej P. został zatrzymany 1 grudnia 2022 roku i również usłyszał prokuratorskie zarzuty.

Sąd podzielił stanowisko prokuratora

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie uwzględnił zażaleń podejrzanych i w pełni podzielił stanowisko prokuratora uznając, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych Jakuba T., Iwony T., Gabrieli M. oraz Macieja S. zarzucanych im czynów, tym samym wskazując na istnienie przesłanek procesowych do stosowanie środków zapobiegawczych. Andrzej P. i jego obrońca nie składali zażalenia na zastosowane środki zapobiegawcze. Ponadto Sąd rozpoznając zażalenie obrońców Jakuba T. oraz Iwony T. na ich zatrzymanie stwierdził, że czynności te były zasadne, legalne i prawidłowe.

W toku śledztwa wobec Jakuba T. prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nakazanie w/w powstrzymania się od działalności związanej z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej,

Wobec Macieja S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego w wysokości 250 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

Wobec Andrzeja P. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Wobec pozostałych podejrzanych również zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym.

Prokuratorskie zarzuty

Wśród podejrzanych są:
– Maciej S. – były sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej,
– Jakub T. pełnomocnik OSTTAIR sp. z o.o. i faktycznie kontrolujący za pośrednictwem innych osób działalność OSTTAIR sp. z o.o., a zarazem członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,
– Iwona T. – żona Jakuba T.,
– Gabriela M. była prezes zarządu OSTTAIR sp. z o.o..
– Andrzej P. pełniącego funkcję prezesa zarządu Sportfive sp. z o.o., która to spółka następnie działała pod nazwą Lagardere Sports Poland sp. z o.o.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie Maciejowi S., Jakubowi T. oraz Andrzejowi P. przedstawił zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwocie ponad miliona złotych kwalifikowane z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Ponadto Jakubowi T. przedstawiono zarzut prania pieniędzy kwalifikowany z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk.

Gabrieli M. prokurator przedstawił łącznie  4 zarzuty w tym składania fałszywych zeznań kwalifikowane z art. 233 § 1a kk, nie złożenia w terminie sprawozdań finansowych kwalifikowane z art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz niegospodarności kwalifikowane z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 21 § 2 kk.

Iwonie T.  prokurator przedstawił zarzut prania pieniędzy kwalifikowany z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty związane są z wyprowadzeniem środków pieniężnych z PZPN poprzez zawarcie fikcyjnego porozumienia, które miało uzasadniać wypłatę prowizji od umowy sponsorskiej na rzecz spółki Osttair. Prowizja miała być wynagrodzeniem za usługi związane z negocjowaniem umowy sponsorskiej pomiędzy PNPN, a jednym ze sponsorów. Spółka faktycznie była kontrolowana przez Jakuba T.

Ponad milion złotych za usługi, których nie było

W toku postępowania prokurator w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym m.in. analizę nośników informatycznych, wiadomości email, analizę dokumentacji bankowej, ustalił, że takie usługi nigdy nie były świadczone. Ponadto porozumienie pomiędzy PZPN, a Sportfive sp. z o.o. oraz OSTTAIR sp. z o.o. zostało sporządzone i podpisane już po podpisaniu umowy sponsorskiej przez PZPN i opatrzono je nierzetelną datą, aby stworzyć pozory zawarcia porozumienia jeszcze przed zakończeniem negocjacji pomiędzy PZPN, a ustalonym sponsorem.

Jednocześnie w toku postępowania prokurator ustalił, że Gabriela M. formalnie prezes zarządu Osttair sp. z o.o. w okresie od roku 2018 do 2021 i podpisująca jeden z aneksów do porozumienia nie była nawet uprawniona do obsługi rachunku bankowego Osttair sp. z o.o., a jej działaniami faktycznie kierował Jakub T.

Analiza przepływów finansowych na rachunku Osttair sp. z o.o. wskazuje, że m.in środki uzyskane z PZPN były przeznaczane np. na zakup ekskluzywnych mebli na rzecz Jakuba T.

W wyniku działania podejrzanych doszło do niezasadnej wypłaty przez Polski Związek Piłki Nożnej na rzecz OSTTAIR sp. z o.o. łącznie kwoty ponad miliona złotych.

Gabriela M. była „słupem”

W toku śledztwa ustalono, że Gabriela M. która od 2018 r. pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Osttair sp. z o.o. była wyłącznie figurantem, nie mając dostępu do rachunku bankowego. Wszelkich przelewów na rachunku spółki dokonywał osobiście Jakub T. Ponadto wystawiał faktury w imieniu spółki Osttair, jednak w okresie, gdy prezesem spółki Osttair była Gabriela M. Jakub T. nie miał jakichkolwiek uprawnień do reprezentowania spółki. Całość wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa Osttair sp. z o.o. Gabriela M. wypłacała ze swojego rachunku bankowego i zwracała je Jakubowi T. Ponadto Jakub T. przekazał Gabrieli M. pieniądze na zakup udziałów w spółce Osttair. Po przeprowadzonych w 2021 roku przez CBA na zlecenie Zachodniopomorskiego pionu PZ PK czynnościach procesowych Jakub T. nakłaniał Gabrielę M. do składania fałszywych zeznań, jak również instruował co do zasad funkcjonowania spółki, w tym opisał wygląd drugiego członka zarządu, wygląd biura, jak również przekazał dane do logowania się do e-maila służbowego spółki. Wszystkie te czynności miały na celu przygotowanie Gabrieli M. do złożenia korzystnych dla niego zeznań. Ponadto ustalono, że po czynnościach procesowych przeprowadzonych w 2021 roku Jakub T. udał się do jej miejsca zamieszkania z urządzeniem mającym wykrywać podsłuchy. Z ustaleń postępowania wynika, że jedyną gratyfikacją za pełnienie funkcji zarządu spółki Osttair dla Gabrieli M. były udogodnienia związane z jej pracą w recepcji innej firmy prowadzonej przez Jakuba T.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!