Wiadomości

Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono w 2019 roku na wjazd na terytorium Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na wjazd na terytorium Polski. Dwukrotnie wzrosła liczba kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

***

Ruch graniczny

Funkcjonariusze SG odprawili w sumie 54 391 942 podróżnych (na kierunku do i z Polski), co oznacza wzrost o 2 mln w stosunku do roku ubiegłego, w tym 21 737 666 na granicy z Ukrainą, 8 814 753 na granicy z Białorusią, 3 466 814 na granicy z Rosją oraz 20 372 709 w portach lotniczych i morskich. 12-procentowy wzrost ruchu odnotowano na lotniczych przejściach granicznych. O 15% spadł mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą.

Tylko na kierunku do Polski odprawiono łącznie 27,1 mln osób, z czego 18,6 mln to cudzoziemcy. Najliczniejszą grupę stanowili ob. Ukrainy (10,4 mln), Białorusi (3,4 mln), Rosji (1,5 mln), Izraela (233 tys.) oraz USA (199 tys.).

Odmowy wjazdu

Funkcjonariusze SG odmówili wjazdu do Polski 96 607 cudzoziemcom, którzy nie spełniali warunków wjazdu na terytorium RP określonych w Kodeksie Granicznym Schengen i w Ustawie o cudzoziemcach. Najwięcej odmów wjazdu wydano na granicy z Ukrainą – ponad 60 tys. Na granicy z Białorusią wydano ich ponad 33,6 tys. odmów, a na granicy z Rosją – 1,3 tys. Najliczniejszą grupę osób, którym odmówiono wjazdu do Polski, stanowili ob. Ukrainy – ponad 58,5 tys. osób. Kolejna grupa to ob. Rosji – ponad 28,5 tys., oraz ob. Białorusi – niecałe 5 tys.

Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz brak wymaganych środków finansowych.

Nielegalne przekroczenia granicy

W 2019 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 178 osób, które do Polski dostały się nielegalnie przez tzw. zieloną granicę – na granicy z Rosją 8 osób, z Białorusią – 20, i z Ukrainą – 148. Najwięcej prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju odnotowano jednak na przejściach granicznych. Na drogowych przejściach granicznych funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili w sumie 1162 próby przekroczenia granicy wbrew przepisom, w tym na granicy z Ukrainą – 877, z Białorusią – 169, z Rosją – 116. Aż 650 przypadków usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano również na lotniczych przejściach granicznych.

Fałszerstwa dokumentów

Funkcjonariusze SG ujawnili w sumie 1200 przypadków posługiwania się fałszywymi dokumentami – wyłudzonymi, podrobionymi czy przerobionymi. Aż 802 osoby posiadały sfałszowane wizy, w 96 dokumentów stwierdzono fałszywe stemple kontroli granicznej, 102 osoby legitymowały się fałszywymi dowodami osobistymi, a 91 fałszywymi paszportami. Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia polskiej granicy lub do pobytu w naszym kraju najwięcej było ob. Ukrainy – 826, Białorusi i Gruzji – po 39, Rosji – 34, Turcji – 31, Iranu – 30.

Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia

W 2019 roku znacząco wzrosła liczba kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Funkcjonariusze SG przeprowadzili 26 757 kontroli legalności pobytu, którymi objętych było 61 355 cudzoziemców (w 2018 roku takich kontroli przeprowadzono 15,8 tys. i obejmowały one 36 tys. cudzoziemców). Nieprawidłowości dotyczyły ponad 26,6 tysięcy osób.

Przeprowadzono również 4 094 kontrole legalności zatrudnienia, w wyniku których ustalono, że 14 740 cudzoziemców wykonuje prace niezgodnie z przepisami. Wśród osób najczęściej naruszających przepisy byli obywatele Ukrainy (13,3 tys.), Gruzji (476), Mołdawii (326) i Białorusi (243).

Zwalczanie przemytu

W 2019 roku funkcjonariusze ujawnili towary pochodzące z przestępstwa na łączną kwotę ok. 265,5 miliona złotych, w tym papierosy, których wartość oszacowano na ponad 95 mln złotych oraz tytoń o wartości 57,1 mln złotych. Odzyskali m.in. 753 pojazdy (samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, naczepy) o wartości 40,3 miliona złotych oraz przejęli narkotyki warte łącznie ok. 42,9 mln złotych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!