Historia

Memoriał Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jednym z istotnych aspektów polskiej historii, będących nadal bardzo mało znanym polem badawczym, są relacje polsko-żydowskie. Pomimo upływu lat, ogół polskiego społeczeństwa nie zna roli Żydów we wprowadzaniu komunizmu do Polski po II wojnie światowej.

Różnego rodzaju polskie organizacje antykomunistyczne podejmowały działania mające na celu wprowadzenie suwerenności i niepodległości Polski. Jedną z takich grup była organizacja “Wolność i Niezawisłość”. Działacze i żołnierze WiN informowali polską i światową opinię publiczną o tym, jak wygląda rzekomo „demokratyczna” powojenna rzeczywistość. Najważniejszym świadectwem tamtego czasu pozostaje „Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Przygotował go powstały z inicjatywy WiN Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej.

Autorzy memoriału w swoim liście zwrócili uwagę na fakt, że (…) zasadniczym celem polityki rosyjskiej jest utrzymanie stanu zadrażnienia w stosunkach polsko-czeskich, polsko-ukraińskich, polsko-niemieckich czy polsko-żydowskich, umożliwiającego jej interwencję, o czym świadczy między innymi posiadany przez nas list ministra Stefana Jędrychowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych[1].

Przybliżając historię zajmowania Polski przez Armię Czerwoną, zarząd WiN opisując te działania zapisał:

W akcjach represji i wyniszczania, zwłaszcza
polskiego ruchu niepodległościowego, polskiej patriotycznej inteligencji, brały
udział bezpośrednio organa sowieckiej policji NKWD i oddziały Armii Czerwonej,
natomiast nieliczni polscy komuniści i Żydzi, tworzący komunistyczne organizacje Gwardii Ludowej, Armii Ludowej i ich polityczny odpowiednik – Polską Partię
Robotniczą, spełniały tylko funkcje informacyjno-donosicielskie jako znawcy ludzi, terenu i stosunków[2].

W dalszej części swojego memoriału polscy uczestnicy walk antykomunistycznych zapisali:

Drugim czynnikiem sowieckiej inspiracji w dziele sowietyzacji i wyniszczania narodu polskiego w Polsce, obok Sowietów i komunistów Polaków, gorliwym i niebezpiecznym – są komuniści żydowscy. Żydzi komuniści zajmują w Polsce wszelkie najbardziej eksponowane stanowiska w rządzie, administracji państwowej, przemyśle i handlu, wojsku, a zwłaszcza w polskiej policji politycznej i Polskiej Partii Robotniczej, przyjmując wszędzie nazwiska polskie. Na stanowiskach tych żydowscy komuniści od pierwszej chwili okazali się czynnikiem bardzo szkodliwym i wrogim w stosunku do narodu polskiego. Należy bowiem podkreślić z naciskiem, że wbrew kłamliwej propagandzie sowiecko-komunistycznej, kierowanej właśnie głównie przez komunistów żydowskich – antysemityzm w Polsce na tle rasowym nie jest zjawiskiem powszechnym. Nienawiść pewnej części społeczeństwa polskiego w stosunku do Żydów powstała na tle wrogiej, chociaż zamaskowanej działalności Żydów w okresie obecnej okupacji sowieckiej.

W czasie okupacji niemieckiej Polacy nieraz z narażeniem życia ukrywali Żydów, którzy dzięki temu w pewnym procencie mogli przetrwać wojnę. Wiele rodzin polskich zostało zamordowanych i często żywcem spalonych za ukrywanie Żydów. Natomiast Żydzi w razie ich wykrycia wyjawiali wszystkich Polaków, którzy im pomagali i ukrywali ich – skazując ich tym samym na śmierć, czasem nawet Polaków, do których czuli tylko osobistą urazę.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski Żydzi komuniści, oddając się całkowicie jako znawcy stosunków i terenu na usługi NKWD, byli z nielicznymi komunistami Polakami tym czynnikiem, który najbardziej przyczynił się do masowych aresztowań, rozstrzeliwań i deportacji, zwłaszcza członków polskiego ruchu niepodległościowego, przez swoją akcję szpiegowsko-donosicielską. Komuniści żydowscy wraz ze wspomnianymi komunistami polskimi w pierwszej kolejności obsadzili kierownicze stanowiska, zajmujących w Polsce miejsce Gestapo, znienawidzonych urzędów Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego i tym podobnych. Podczas tortur aresztowanych Polaków wspomnianymi najokrutniejszymi metodami – komuniści żydowscy wykazywali i wykazują najwięcej sadystycznego okrucieństwa. Żydzi komuniści, odgórnie opanowując polityczno-gospodarcze życie Polski, w sposób najbardziej wierny wysługują się
obecnym czynnikom sowiecko-komunistycznym w Polsce w dziele niszczenia politycznej i gospodarczej samodzielności Polski. Dane te można z łatwością zweryfikować, a pozycje Żydów sprawdzić, badając skład personalnych obsad wszelkich naczelnych organów państwowych,
gospodarczych i wojska, gdzie zajmują uprzywilejowane stanowiska. Dlatego też wprowadzanie w błąd opinii światowej oraz szkodzenie narodowi polskiemu przez rozgłaszanie jego rzekomego antysemityzmu jest celowym podstawianiem skutku w miejsce przyczyny.

Naród polski przybrał wrogą postawę wobec działalności komunistów żydowskich jako akt samoobrony wobec swych gnębicieli na równi z NKWD. Żydzi komuniści szkodzą sobie i tej nielicznej części żydowskiego społeczeństwa, która zajęła lojalną postawę wobec narodu polskiego, gromadzenie bowiem nowego zarzewia nienawiści mas może kiedyś spowodować jej wyładowanie.

O zakresie wpływów komunistów żydowskich w Polsce i ich aspiracjach, o niebezpieczeństwie w skali światowej, o najzdolniejszych realizatorach wszechświatowego państwa komunistycznego mówi referat czołowego Żyda w Polsce, Jakuba Bermana, dyrektora Departamentu Prezydium Rady Ministrów, szarej eminencji polskiego rządu w Warszawie (zał. nr 21).

O wpływie komunistów żydowskich na organa bezpieczeństwa i PPR mówi wyjątek z referatu Bermana: „Jeśli się stwierdzi, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go likwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek Polskiej Partii Robotniczej – jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy [3].

Wspomniany memoriał jest najlepszym przykładem jak wyglądała rzeczywistość w Polsce po 1945 roku. Dlatego też tak istotne jest, aby treść tego memoriału rozbrzmiewała nie tylko w Polsce, lecz wreszcie została usłyszana przez światową opinię publiczną, dla której była kierowana, mając przedstawić tragedię naszego narodu.

Krzysztof Żabierek

 

[1] Memoriał zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2015, s.27.

[2] Tamże, s. 35.

[3] Tamże, s. 43-44.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!