Wiadomości

Kopalnia “Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej na celowniku CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach prowadzi śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w byłej KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej (obecnie KWK Ruda wchodzącej w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A.) w zamian za zlecanie pracownikom kopalni wykonania prac przy modernizacji infrastruktury energetycznej znajdujących się na jej terenie, podczas gdy prace te na mocy umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów miały realizować spółki zewnętrzne, oraz dostawę urządzeń elektrycznych o odmiennych parametrach technicznych niż zamówione.

Jak ustalono w toku śledztwa osoby piastujące stanowiska kierownicze w ww. kopalni występowały do Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z wnioskami na wykonanie prac związanych z budową nowych rozdzielni średniego 6kV napięcia w wyrobiskach dołowych kopalni, jak także modernizacją urządzeń energetycznych, zabudowanych na powierzchni oraz w wyrobiskach dołowych, wskazując na wysokie koszty związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego starych urządzeń energetycznych i jednoczesny brak możliwości wykonania prac przez pracowników kopalni. Wymienieni niejednokrotnie już na etapie tworzenia specyfikacji technicznej, przed rozpoczęciem procedury przetargowej wchodzili w porozumienie z przyszłymi wykonawcami prac, zamieszczając w nich zapisy o dostawach materiałów czy też parametrach technicznych urządzeń, pozwalające na wybór właściwego wykonawcy.

W następstwie dochodziło do zawarcia między Kompanią Węglową S.A. (obecnie PGG S.A.) występującą w roli zamawiającego, a firmami okołogórniczymi umów, na mocy których zlecono wykonanie modernizacji urządzeń energetycznych. Modernizacje obejmowały swym zakresem dostawę nowych urządzeń, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych urządzeń. Przedmiotem badania śledczych jest 20 umów na modernizację na terenie byłej KWK Halemba-Wirek o łącznej wartości 23.910.706,00zł.

Jak ustalono szereg prac za wyłonionych wykonawców realizowali pracownicy kopalnianego oddziału elektrycznego, na polecenie osoby pełniącej w kopalni funkcję kierowniczą. Wymieniony wchodził w tym zakresie w porozumienie z przedstawicielami wykonawców w zamian za co w okresie od 2011 roku do marca 2015 roku przyjął od nich korzyść majątkową w łącznej wysokości 563.000,00zł.

Dodatkowo ustalono, że część z zamówionych urządzeń, materiałów nie została dostarczona przez wykonawców, lub posiadają odmienne parametry techniczne od zamawianych. Powołany w śledztwie biegły, powstałe w tym zakresie straty ocenił na kwotę 2.875.953,66zł.

Do chwili obecnej zarzuty popełnienia przestępstw w sprawie usłyszało 6 osób, którym zarzucono tzw. korupcję menadżerską, niegospodarność wielkich rozmiarów, a także oszustwa na szkodę Kompanii Węglowej S.A. (obecnie PGG S.A.). Podejrzanymi w sprawie są zarówno pracownicy lub byli już pracownicy KWK Halemba-Wirek, a także przedstawiciele firm około górniczych realizujących zamówienia na rzecz Zamawiającego.

Ponadto na poczet przyszłych kar, grzywien oraz obowiązku naprawienia szkody na mieniu podejrzanych dokonano dotychczas zabezpieczenia majątkowego na kwotę ok. 1,53 min zł. Sprawa w dalszym ciągu jest rozwojowa.

/Wydział Komunikacji Społecznej, CBA/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!