Świat Wiadomości

Izrael ma stać się państwem narodowym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal holistic.news Izraelskiparlament przyjmie ustawę czyniące z tego kraju państwo narodowe.

Usta­wa ma na celu – jak twier­dzą jej zwo­len­ni­cy – kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji, kul­tu­ry i re­li­gii ży­dow­skiej w pań­stwie, w któ­rym 1/5 po­pu­la­cji sta­no­wią Ara­bo­wie. Prze­wi­du­je ona m.​in. usta­no­wie­nie ję­zy­ka he­braj­skie­go wy­łącz­nym ję­zy­kiem urzę­do­wym, pod­czas gdy obec­nie stoi on na równi z arab­skim.

Naj­wię­cej kon­tro­wer­sji wy­wo­łu­je jed­nak to, że usta­wa daje moż­li­wość two­rze­nia osie­dli ho­mo­ge­nicz­nych pod wzglę­dem na­ro­do­wym i re­li­gij­nym. Prze­pis jest in­ter­pre­to­wa­ny jako furt­ka do za­kła­da­nia „stref wol­nych od Ara­bów”.

Kry­ty­cy no­we­go prawa prze­ko­nu­ją, że jest ra­si­stow­skie i sank­cjo­nu­je ul­tra­pra­wi­co­wą i teo­kra­tycz­ną wizję pań­stwa . Jeśli pro­jekt wej­dzie w życie, bę­dzie sta­no­wił tzw. prawo pod­sta­wo­we, a więc ele­ment prawa kon­sty­tu­cyj­ne­go (Izra­el nie ma jed­no­li­tej usta­wy za­sad­ni­czej).

Obawy co do losów de­mo­kra­cji w Izra­elu po ewen­tu­al­nym przy­ję­ciu no­wych roz­wią­zań wy­ra­ża spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa, m.​in. Unia Eu­ro­pej­ska. Nie­chęt­nych usta­wie jest także wielu Żydów. Sprze­ciw wy­ra­zi­li mię­dzy in­ny­mi licz­ni przed­sta­wi­cie­le ży­dow­skiej dia­spo­ry w USA.

W samym Izra­elu de­mon­stru­ją prze­ciw­ni­cy no­wych prze­pi­sów. Twier­dzą oni, że usta­wa jest sprzecz­na z za­sa­da­mi funk­cjo­no­wa­nia pań­stwa okre­ślo­ny­mi przed 70 laty w de­kla­ra­cji nie­pod­le­gło­ści: wol­no­ścią wy­zna­nia oraz rów­no­ścią po­li­tycz­ną i spo­łecz­ną oby­wa­te­li.

Do prze­ciw­ni­ków usta­wy na­le­ży nawet pre­zy­dent kraju Re’uwen Riw­lin, ale z kolei jej zwo­len­ni­kiem jest pre­mier Bin­ja­min Ne­tan­ja­hu, który uważa ją za na­rzę­dzie dla utrzy­ma­nia wła­ści­we­go ba­lan­su mię­dzy ży­dow­sko­ścią Izra­ela a jego de­mo­kra­tycz­nym cha­rak­te­rem.

Jak gorz­ko stwier­dził zaś Abed L. Azab, pu­bli­cy­sta dzien­ni­ka „Ha­aretz” – jako Arab też po­pie­ra usta­wę w naj­bar­dziej ra­dy­kal­nej wer­sji – bo „upięk­sza­nie” jej mo­gło­by stwa­rzać wra­że­nie, że Izra­el jest jesz­cze nor­mal­nym de­mo­kra­tycz­nym pań­stwem.

Aż strach pomyśleć jak by zareagowała opinia międzynarodowa z Izraelem na czele gdyby nagle Polska ogłosiła, że jest państwem narodowym. Jak widać Żydów obowiązują inne standardy. A co Wy o tym myślicie? Piszzie w komentarzach

Źródło: holistic.news

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!