Wiadomości

Budowa polskiej elektrowni jądrowej przyspieszy? Sejm przyjął specustawę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm przyjął tak zwaną specustawę jądrową, czyli nowelizację przepisów, która ma usprawnić budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Za nowelą zagłosowało aż 446 posłów.

Sejm znowelizował ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, której celem ma być usprawnienie i przyśpieszenie procesu budowy elektrowni jądrowej nawet o kilkanaście miesięcy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Za nowelą wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami głosowało 446 posłów, przeciw było 3 i 3 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z jedną z poprawek, warunkiem wydania decyzji o lokalizacji inwestycji jest uprzednie uzyskanie i przedłożenie przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inna z poprawek stanowi delegację dla Rady Ministrów do określenia w rozporządzeniu zakresu informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z budową elektrowni jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Według założeń nowelizacja ma doprowadzić do skrócenia czasu realizacji inwestycji – nawet o kilkanaście miesięcy (według szacunków MKiŚ – o 12-18 miesięcy), w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia – w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

Nowela rozszerza katalog inwestycji towarzyszących o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Umiejscawia tzw. decyzję zasadniczą na początkowym etapie procesu, przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Rozszerza także decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, będą zobowiązane do udostępnienia nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma to pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Nowela wprowadza możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże, sprawdzone reaktory jądrowe PWR generacji III (+), przypomniano.

/wprost.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!