Wiadomości

Ukrainiec współpracujący z gangiem wyłudzającym VAT korumpował celników

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na przejściu granicznym w Korczowej zatrzymano 31-letniego Bogdana K., który miał współpracować z gangiem wyłudzającym VAT na procedurze „Tax Free” dla obywateli Ukrainy.

W związku z prowadzonym postępowaniem przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 12 marca 2021 roku na drogowym przejściu granicznym w Korczowej w kierunku wjazdowym do Polski, zatrzymany został Bogdan K. (obywatel Ukrainy, 31 lat). Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego i skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował areszt.

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił zatrzymanemu zarzut udzielania w 2013 roku korzyści majątkowych w kwocie 2 tysięcy złotych funkcjonariuszowi służby celnej wykonującemu czynności służbowe na stanowisku TAX FREE na przejściu granicznym w Korczowej w kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę. Funkcjonariusz otrzymywał łapówkę w zamian za naruszenie przez niego przepisów prawa i niedopełnienie obowiązków służbowych polegających na odstąpieniu od dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów ujętych w dokumentach TAX FREE i jednoczesne poświadczenie w nich nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez przystawienie na nich pieczęci służbowych oraz złożenie podpisów i stempli numerowych w miejscu potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, jak również w systemie elektronicznego rejestru dokumentów. Jak ustalił prokurator okoliczności takie nie miały miejsca tj. osoby figurujące w tych dokumentach jako nabywcy – tzw. podróżni, których dane w całości lub w części nie zostały wpisane w treści tych dokumentów, nie dokonywały zakupu i wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, a widniejące na tych dokumentach dane i podpisy rzekomych nabywców towarów były niezgodne z rzeczywistością i zostały podrobione.

Przestępstwo udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w zamian za naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Rzeszowie 13 marca 2021 roku przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Bogdana K. tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Zakresem prowadzonego w Podkarpackim Wydziale Prokuratury Krajowej śledztwa objęto m.in. czyny zabronione polegające na poświadczeniu w latach 2013-2014 nieprawdy w dokumentach TAX FREE – zwrot VAT Four Tourist przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie całego kraju. W dokumentach tych osoby uprawnione poświadczały nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, a mianowicie, że towary w nich wyszczególnione zostały sprzedane obywatelom Ukrainy, podczas gdy zakup, wywóz towarów poza teren Wspólnoty Europejskiej nie miały miejsca.

W toku postępowania prokurator ustalił, że wystawione dokumenty TAX FREE, w tym również in blanco (bez danych nabywcy) były przekazywane ustalonym obywatelom Ukrainy. Następnie osoby te przekazywały dokumenty TAX FREE funkcjonariuszom służby celnej, którzy w zamian za korzyści majątkowe (stanowiące równowartość 2-3 % wartości podatku VAT związanego z kwotą netto towarów wskazanych na każdym z przedkładanych dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE), podczas pełnionych służb, poświadczali nieprawdę w treści tych dokumentów oraz w systemie informatycznym co do rzekomego wywozu towarów na Ukrainę.

W wielu przypadkach funkcjonariusze służby celnej odręcznie nanosili poszczególne zapisy w dokumentach TAX FREE (w tym także ołówkiem) względnie przekazywali wskazanym obywatelom Ukrainy dane innych podróżnych przekraczających w tym samym czasie granice RP, którzy przedkładali dokumenty TAX FREE obejmujące faktycznie wywożone poza granice RP niewielkiej wartości towary nabyte w innych firmach.

Ustalenia śledztwa wskazują, że po potwierdzeniu wymienionych dokumentów TAX FREE zostały one wykorzystane w deklaracjach podatkowych tych podmiotów gospodarczych przez osoby, które wprowadziły w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu co do zastosowania 0% stawki VAT do sprzedaży towarów ujętych w dokumentach TAX FREE – Zwrot VAT dla Podróżnych i doprowadziły w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.

W dotychczasowym toku śledztwa wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstw wobec łącznie 37 osób, w tym obywateli Ukrainy oraz funkcjonariuszy służby celnej.

Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w sprawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!