Wiadomości

„Ubierając” Zygmunta III Wazę, „totalni” złamali prawo. Czy poniosą konsekwencje?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Zawieszenie koszulki na obiekcie zabytkowym wymaga pozwolenia. Takiego pozwolenia MWKZ nie wydawał, nikt do nas z takim wnioskiem nie wystąpił. Jednak to do właściciela zgodnie z art. 5 pkt. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz zgodnie z pkt. 4 – korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. W związku z powyższym, jeżeli właściciel nie podejmie działań związanych z usunięciem tej koszulki to MWKZ będzie miał podstawy do podjęcia działań administracyjnych ze względu na niewłaściwe zabezpieczenie zabytku. Ponieważ jednak usunięcie koszulki z obiektu wymaga pewnej logistyki (np. ściągnięcia dźwigu) to MWKZ musi dać szansę właścicielowi, aby miał możliwość wywiązania się ze swojego ustawowego obowiązku. Jeśli właściciel takich działań nie podejmie to wszczęte zostanie odpowiednie postępowanie administracyjne. informuję jednocześnie, że decyzją z 01.07.1965 r. nr rej. B-257 (dawny nr rej. A-622 MWKZ wpisał do rejestru kolumnę Zygmunta III, decyzja w załączniku” – napisała Agnieszka Żukowska, rzecznik Prasowy Konserwatora Zabytków

Przypomnijmy w tym miejscu:

Art. 118. ustawy o ochronie zabytków:
1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: urządzenie techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

I w związku z tym ponawiamy pytania:

1. Czy organa ścigania zajęły się już tą sprawą, czy ustalono osoby biorące w tym udział i podżegające?
2. Czy można się spodziewać, że firma RACZEK, zgodnie z prawem, straci wysięgnik, jako „przedmiot służący lub przeznaczony do popełnienia wykroczenia”?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!