Wiadomości

Szef MSZ RP podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji! “Zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych RFN”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Nota dyplomatyczna, którą właśnie parafowałem, zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec” – poinformował szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.

– Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego, uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckie w latach 1939-1945 – mówił minister.

Jak przedstawiał szef dyplomacji, uregulowanie to powinno zawierać m.in. wypłacenie przez Niemcy odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu, zrekompensowanie ofiarom oraz członkom ich rodzin poniesionych krzywd, a także systemowe rozwiązanie ws. zagrabionych polskich dóbr kultury oraz zwrócenie zrabowanych aktywów i pasywów polskich banków państwowych.

Dodał, że uregulowanie to powinno zawierać również zapewnienie właściwej współpracy w zakresie upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej oraz podjęcie przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

– Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie; i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz zapewni dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy — przytoczył Zbigniew Rau.

– Chcę skorzystać z tej okazji, żeby wyrazić wdzięczność i uznanie dla zespołu parlamentarnego i grupy ekspertów, kierowanego przez pana posła Arkadiusza Mularczyka – dodał minister. Jak podkreślił, to „praca, na której owoce czekały pokolenia Polaków od czasów wojny”.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!