Wiadomości

Rzecznik TSUE wzywa sądy krajowe do wypowiadania posłuszeństwa krajowym trybunałom i podporządkowania się wyrokom TSUE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem Unii przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego – ocenił w opublikowanej w czwartek opinii rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins. Decyzję tę w ostrych słowach skomentował europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

„Zasada niezawisłości sędziowskiej w związku z art. 2 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii. Zasada ta stoi na przeszkodzie możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec sędziego w związku z takim badaniem” – napisał w przedłożonej opinii przedstawiciel Trybunału.

Sprawa, której dotyczy opinia trafiła do TSUE z Rumunii. Sąd apelacyjny w mieście Krajowa zwrócił się do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym w celu rozstrzygnięcia, czy sędziemu krajowemu można zakazać badania zgodności z prawem Unii przepisu prawa, który został uznany za zgodny z konstytucją przez trybunał konstytucyjny państwa członkowskiego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i nałożenia sankcji.

W przedłożonej w czwartek opinii rzecznik generalny Anthony Michael Collins zauważył, że w sprawie takiej jak niniejsza, sąd krajowy jest związany dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnią spornych przepisów. W danym przypadku nie powinien on uwzględniać oceny sądu wyższej instancji lub krajowego trybunału konstytucyjnego, jeśli mając na uwadze tę wykładnię, uzna, że przepisy te nie są zgodne z prawem Unii.

Decyzję TSUE w ostrych słowach skomentował europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. W jego opinii rzecznik generalny TSUE nawołuje do anarchizacji systemów prawnych krajów członkowskich UE.

„Rzecznik generalny TSUE nawołuje do anarchizacji systemów prawnych krajów członkowskich UE! Wzywa sądy krajowe do wypowiadania posłuszeństwa krajowym trybunałom konstytucyjnym i podporządkowania się wyrokom TSUE” – alarmuje Jacek Saryusz-Wolski, komentując decyzję wydaną przez rzecznika generalnego TSUE.

/tysol.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!