Gospodarka Wiadomości

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac związanych z budową przekopu Mierzei Wiślanej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na obecnym etapie oraz stosownie do przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert najwyżej oceniona została oferta złożona przez konsorcjum N.V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.zo.o. – poinformował Urząd Morski w Gdyni.

W dzisiejszym briefingu prasowym dotyczącym postępowania przetargowego w sprawie pierwszego etapu prac na Mierzei Wiślanej wzięli udzia dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski oraz zastępca dyrektora do spraw technicznych Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.

Poinformowali oni, że 22 maja br. dokonano otwarcia ofert w pierwszej części przetargu, przy czym Ofert ważnych wpłynęło sześć:

– V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.z o.o.
– Konsorcjum Budimex S.A. – Ferrovial Agroman S.A.,
– China Harbour Engineering Company Ltd,
– Energopol-Szczecin SA,
– Sinohydro Corporation Limited
– konsorcjum Polbud-Pomorze sp. z o. o. wraz z dwoma partnerami.

W przypadku tego przetargu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z którą:

1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Między innymi oferty są badane pod katem zgodności ich treści z treścią SIWZ, błędów w obliczeniu ceny czy zasadności i skuteczności zastrzeżeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. Następnie dokonuje się oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne (JEDZ), a następnie żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Od momentu złożenia ofert rozpoczęły się prace Komisji Przetargowej. Na obecnym etapie oraz stosownie do przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, najwyżej oceniona została oferta złożona przez konsorcjum N.V Besix SA., NDI SA i NDI Sp.zo.o. Cena za wykonanie prac wynosi 992 mln 270 tys. 523 zł.

/źródło: umgdy.gov.pl?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!