Wiadomości

Projekt wydatków obronnych na 2021 rok – 2,2% PKB

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rada Ministrów 27 sierpnia br. przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Zgodnie z jego treścią, łączne wydatki na obronność w przyszłym roku mają wynieść 51,83 mld PLN. Oznacza to, że na obronność zamierza się przeznaczyć 2,2% PKB prognozowanego na 2021 rok (2 356,1 mld PLN). Na wydatki majątkowe planuje się wydatkować 15,78 mld PLN, co powinno pozwolić na osiągnięcie wskaźnika ich udziału w łącznych nakładach na obronność na poziomie 30,4% – informuje Polska Zbrojna.

W odniesieniu do wartości łącznych wydatków obronnych w 2020 roku ujętych w obowiązującej ustawie budżetowej, nakłady zaplanowane na 2021 rok będą wyższe o 1,84 mld PLN (3,7%), natomiast w stosunku do wydatków zapisanych w znajdującym się na etapie procesu legislacyjnego projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, zaplanowane na przyszły rok nakłady na obronę narodową będą niższe o 1,16 mld PLN (2,2%).

W skład zaplanowanej kwoty 51 834 200 tys. PLN na obronność w 2021 roku, wchodzą wydatki ujęte:

  • w części 29 budżetu państwa Obrona narodowa: 51 182 743 tys. PLN;
  • poza częścią 29 budżetu państwa Obrona narodowa zapisane w dziale 752 Obrona narodowa: 445 774 tys. PLN;
  • w ramach Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych: 175 827 tys. PLN;
  • w budżecie Agencji Mienia Wojskowego, z przeznaczeniem na zadania zaliczone do wydatków obronnych: 29 856 tys. PLN.

Wydatki w części 29 budżetu państwa Obrona narodowa w podziale na główne grupy klasyfikacji budżetowej zaplanowano w następującej wysokości:

  • Dotacje i subwencje: 2 116 561 tys. PLN (4,1% całkowitych wydatków w części 29 budżetu);
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 603 073 tys. PLN (18,8%);
  • Wydatki bieżące: 23 823 869 tys. PLN (46,5%);
  • Wydatki majątkowe: 15 635 787 tys. PLN (30,5%).

Łącznie z nakładami na obronność ujętymi poza częścią 29 budżetu państwa, wydatki majątkowe mają zamknąć się w kwocie 15 780 293 tys. PLN. W ramach części 29 budżetu środki te zostaną przeznaczone na finansowanie Planu Inwestycji BudowlanychPlanu Inwestycji Budowlanych NSIP (inwestycje w ramach NATO) oraz Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, natomiast poza częścią 29 budżetu, najwyższe wydatki majątkowe na kwotę 129,9 mln PLN zostały zapisane w części 39 budżetu państwa Transport, prawdopodobnie na potrzeby zakupu taboru kolejowego do transportu wojska i/lub modernizacji linii kolejowych o znaczeniu obronnym.

Zgodnie z ustawowymi wymaganiami, na 2021 rok na prace badawczo-rozwojowe przewidziano wydatkowanie 1,29 mld PLN (2,5% łącznych nakładów obronnych), jednak podobnie jak we wcześniejszych latach, wykonanie zapewne będzie dużo niższe od tej kwoty.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki obronne z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP wstępnie należy ocenić pozytywnie, w szczególności wysoki wskaźnik udziału wydatków majątkowych w łącznych nakładach obronnych (wynoszący 30,4%) oraz stosunkowo niski poziom wydatków zapisanych w dziale 752 Obrona narodowa poza częścią 29 budżetu państwa (445,8 mln PLN).

/Polska Zbrojna/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!