Felietony

“Postulujemy zrównoważony i oparty na krajowych zasobach rozwój” – z Anną Bryłką, sekretarzem Ruchu Narodowego, rozmawia Krzysztof Żabierek

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Większość partii politycznych przelicytowuje się w próbie ofiarowania Polakom różnego rodzaju plusów (500 etc.) Wy jako Konfederacja zaproponowaliście 1000 plus o co chodzi w tym projekcie?

Program 1000+ polega na tym, że 1000 zł zostaje w kieszeni Polaków. Wiąże się to z uproszczeniem systemu finansów publicznych i reformą opodatkowania dochodów. Polski system podatkowy ulega stałej i systematycznej patologizacji. Rozbudowanie i skomplikowanie prawa podatkowego oraz zmienność przepisów i interpretacji podatkowych, bardzo wysokie koszty poboru podatków obciążają budżet państwa i ograniczają efektywność systemu. Nadmiar obowiązków biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatków i innych obciążeń fiskalnych hamuje rozwój gospodarki. Jesteśmy przekonani, że uproszczenie systemu podatkowego jest warunkiem pomyślnego rozwoju gospodarczego. Dobrze przeprowadzona reforma podatkowa sprawi też, że państwo będzie w stanie uzyskać większe środki finansowe bez potrzeby podnoszenia podatków. Przystępując do realizacji programu, zamierzamy uniknąć dogmatyzmu w sprawach podatkowych. Gospodarka krajowa i światowa jest dynamicznym systemem, w którym regularnie dochodzi do istotnych zmian. Odpowiedzialny rząd powinien reagować na te zmiany mądrze i szybko, pamiętając zawsze o swoich wartościach, ale nie trzymając się sztywno raz przyjętych rozwiązań. Obecnie funkcjonujący system poboru podatków jest bardzo niewydajny, co skutkuje wysokimi kosztami poboru podatków w Polsce. Skrajnym przykładem niegospodarności jest pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie przez Urząd Skarbowy, a przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – mimo że są to daniny płacone w zasadzie od tej samej podstawy, co podatek dochodowy (tj. od dochodu). W ten sposób dublowane jest: po pierwsze – obciążenie biurokracją płatnika podatków i składek, który musi rozliczać te same dochody w dwóch instytucjach, a po drugie – obciążenie aparatu administracji, w którym dwie instytucje niezależnie od siebie weryfikują i kontrolują dochody i ich rozliczanie przez płatnika. Reforma systemu emerytalnego, związana będzie z likwidacją systemu składek emerytalnych, co daje okazję do likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w obecnej formie i koncentrację kompetencji związanych z poborem danin publicznych całkowicie w zakresie działania administracji skarbowej.

Kandyduje Pani z konińskiej listy Konfederacji. Obszar ten od lat związany jest z kopalnią węgla. Obecnie UE postuluje odejście od energii pozyskiwanej z tego surowca. Wiąże się to bez wątpienia z zwolnieniami. Jak na to zagadnienia zapatruje się Konfederacja i jakie ma rozwiązania?

Postulujemy zrównoważony i oparty na krajowych zasobach rozwój zapewniający suwerenność energetyczną, konkurencyjną cenę energii elektrycznej, wspierający rozwój polskich technologii i polskich przedsiębiorstw, przyjazny środowisku naturalnemu. Podstawowym paliwem dla polskiej elektroenergetyki jest i pozostanie węgiel kamienny oraz brunatny. Polska posiada największe w Europie zasoby czarnego i brunatnego złota. Polska, korzystając z własnych zasobów, jest w stanie zaspokoić całość lub część swojego zapotrzebowania na węgiel i gaz. Tymczasem węgiel, którego Polska jest tradycyjnym eksporterem, jest obecnie częściowo sprowadzany z zagranicy. Sytuacja ta powinna się natychmiast zmienić. Obszar górnictwa i wydobycia węgla od lat zmaga się z systemowymi problemami. Prywatyzacja kopalń, czy co gorsza ich likwidacja, nie stanowią odpowiedzi, którą można pogodzić z zadaniem budowania suwerenności energetycznej Polski. Rząd musi dołożyć starań, aby sektor górniczy został zreformowany w sposób zapewniający rentowność kopalń, bezpieczeństwo pracy górników i ciągłość wydobycia pozwalającą na zaspokojenie potrzeb polskich elektrowni. Jednoznacznie sprzeciwiamy się prowadzonej przez Unię Europejską represyjnej polityce energetycznej, której głównym przejawem jest narzucenie obowiązku wykupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Postulujemy wynegocjowanie Rabatu Polskiego, czyli wyłączenia Polski z regulacji klimatycznych UE. W sytuacji, w której 80% produkowanej w Polsce energii pochodzi z węgla, gwarantem suwerenności i konkurencyjności energetycznej kraju jest i będzie rozwój nowoczesnej energetyki konwencjonalnej opartej o paliwa węglowe. Nowoczesne technologie stosowane w nowych elektrowniach ograniczają do minimum szkodliwe emisje, dzięki czemu rozwój energetyki konwencjonalnej nie stanowi zagrożenia dla ojczystej przyrody i zdrowia narodu. Większość pracujących dziś mocy wytwórczych ma trzydzieści i więcej lat. Niezbędny jest wielki narodowy program inwestycyjny, odtwarzający i unowocześniający polską elektroenergetykę. Nie da się go zrealizować przy obecnych tendencjach w UE i regulacjach wymierzonych przeciwko nowym elektrowniom węglowym.

Wspomniane 1000 plus jest jednym z głównych postulatów konfederacji proszę powiedzieć o pozostałych i ukazać jakie korzyści wynikają z możliwej realizacji?

W pozostałych punktach programowych mówimy o parametryzacji sądów, bonie oświatowym i kulturalnym. Czwarty punkt dotyczy bezpieczeństwa narodowego w tym budowy silnej armii, wielotorowej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa energetycznego i żywnśociowego. Ostatni punkt dotyczy zdrowia, w tym jeden z głównych postulatów to pełna ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wspomniała Pani o polityce zagranicznej. Jednym z najbardziej trudnych odcinków są wzajemne stosunki z Ukrainą. Jako kandydatka z powiatu konińskiego, który po wojnie stał się miejscem azylu dla uciekających przed ludobójczą działalnością band UPA jakie jest Pani zdanie w sprawie relacji Ukrainą gloryfikującą na swoim terenie wspomnianą organizację?

Rzeź wołyńska to barbarzyńska zbrodnia dokonana na Polakach. Tym bardziej straszna, że mordercami Polaków byli sąsiedzi, ludzie, z którymi Polacy przez wiele lat żyli w zgodzie. Polski rząd niestety mało asertywnie artykułuje postawę polskiego narodu, ofiary zasługują na pamięć, a ukraiński rząd, samorząd nie powinien utrudniać pracy historykom, rodzinom i tutaj nie widzę innego rozwiązania jak podpisanie bilateralnej umowy dotyczącej upamiętniania ofiar ludobójstwa, tylko taka podstawa prawna będzie wiążąca dla ukraińskich władz, niezależnie od poziomu i położenia geograficnzego. Nie ulega wątpliwości, że należy potępić gloryfikację banderyzmu na Ukrainie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!