Polska Wiadomości

MON ma zamiar wydać milion złotych na części do starych hełmów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal zbiam.pl 20 paź­dzier­nika 3. Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kon­traktu na dostawę czę­ści zamien­nych prze­zna­czo­nych do heł­mów wz. 6775, które znaj­dują się w maga­zy­nach Wojska Polskiego.

Przetarg na dostawę par­tii czę­ści ogło­szono na początku sierp­nia. W ramach prze­targu poszu­ki­wano dostawcy sze­ro­kiego asor­ty­mentu czę­ści – zapinki ZSP-4 (6000 sztuk), pod­pinki ZSP-5 (6000 sztuk), wkładu wewnętrz­nego małego (6000 sztuk), wkładu wewnętrz­nego ZSP-3 (6000 sztuk) oraz wkrę­tów do hełmu wz. 67 (5 kg). Ostatecznie w prze­targu wzięły udział dwa pod­mioty, zwy­cię­stwo przy­znano fir­mie Mildat Sp. z o.o., która zain­ka­suje za zle­ce­nie 1 mln zło­tych bez VAT.

Hełmy wz. 67 zapro­jek­to­wane przez WITU wpro­wa­dzono do eks­plo­ata­cji w 1967 roku. Zmodernizowaną wer­sję wz.67/75 wpro­wa­dzono do służby w 1977 roku, wśród zmian zasto­so­wano nowy układ taśm oraz skó­rzany hamak, który pozwa­lał na pełną regu­la­cję i utrzy­ma­nie w cza­sie inten­syw­nych ćwi­czeń i zajęć poli­go­no­wych.

I co myślicie o takiej inwestycji? Piszcie w komentarzach.

Źródło: zbiam.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!