Wiadomości

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko stołecznemu adwokatowi Robertowi N.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Końcem października bieżącego roku Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Robertowi N., znanemu warszawskiemu adwokatowi, oskarżając go o oszustwo w związku z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Oskarżonemu zarzuca się doprowadzenie swojego klienta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 9 milionów złotych.

Jak ustalono w toku śledztwa od 2006 roku Robert N. pod szyldem kancelarii adwokackiej, postanowił prowadzić działalność zarobkową, specjalizując się w sprawach administracyjnych i sądowych, związanych z reprywatyzacją i odzyskiwaniem nieruchomości warszawskich lub odszkodowań za grunty wywłaszczone na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy – tzw. dekretu Bieruta. Oskarżony wspólnie z członkiem swojej rodziny zaczął skupować roszczenia dekretowe od byłych właścicieli znacjonalizowanych po 1945 roku gruntów lub ich spadkobierców. W prowadzonych sprawach wykorzystywał znajomości posiadane w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Miasta Stołecznego Warszawy.

93-letni pokrzywdzony, który na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 1992 roku utracił odziedziczoną nieruchomość, która stała się własnością Gminy Warszawa – Mokotów, zgłosił się do Roberta N. po poradę prawną, mając pewność, iż korzysta z porad adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych. Utwierdzony w przekonaniu co do profesjonalnego podejścia adwokata do zaprezentowanego problemu prawnego udzielił mu pisemnych pełnomocnictw do reprezentowania go we wszelkich sprawach dotyczących spornych nieruchomości, przy czym pełnomocnictwa te obejmowały także umocowanie do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w prokuraturze oraz w organach administracji rządowej i samorządowej.

Pomiędzy stronami sporządzona została umowa zlecenie. Na jej podstawie pokrzywdzony, jako zleceniodawca, wyraził zgodę na podejmowanie w jego imieniu przez Roberta N. działań mających na celu uzyskanie odszkodowania za wspomniane nieruchomości. Robert N. zobowiązał się natomiast do podjęcia powyższych czynności, jak również wszelkich dalszych będących następstwem uzyskania prawa. W toku śledztwa ustalono, iż oskarżony swoim zachowaniem wielokrotnie utwierdzał pokrzywdzonego w błędnym przekonaniu o niemożliwości uzyskania z Urzędu m.st. Warszawy godziwego odszkodowania w związku z utraconymi nieruchomościami. Jednocześnie złożył on pokrzywdzonemu propozycję sprzedaży na jego rzecz roszczeń restytucyjnych za utraconą przez jego poprzedników prawnych nieruchomość. Oskarżony nakłaniał pokrzywdzonego do przyjęcia złożonych przez niego warunków pomimo, że w myśl zawartej pomiędzy stronami umowy, jako zleceniobiorca zobowiązany był w pierwszej kolejności do uzyskania stosownego odszkodowania za przejętą nieruchomość. Oskarżony wielokrotnie przedstawiał też pokrzywdzonemu błędne dane co do wartości spornej nieruchomości i wpływu na tę wartość rzekomo skomplikowanego stanu faktycznego i prawnego. Jednocześnie Robert N. zobowiązał się do poszukiwania nabywców, którzy mogliby zapłacić wyższą cenę, czego jednak w rzeczywistości nie czynił.

Działania w imieniu pokrzywdzonego Robert N. podejmował pomimo wypowiedzenia mu w marcu 2015 roku pełnomocnictwa. Próbował on m.in. nie dopuścić do ewentualnej sprzedaży wskazanych roszczeń innej, nie związanej z nim osobie. Nadto, wbrew szczególnemu obowiązkowi nie powiadomił niezwłocznie o fakcie wygaśnięcia pełnomocnictwa organu i sądu, przed którymi toczyło się postępowanie administracyjne oraz odebrał odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego fakt wydania oraz treść zataił następnie przed pokrzywdzonym.

Działania oskarżonego miały wpływ na kolejne decyzje w sprawie, niekorzystne dla pokrzywdzonego, w tym na notarialną sprzedaż przez pokrzywdzonego wszelkich roszczeń dotyczących spornej nieruchomości i to członkowi rodziny oskarżonego.

Za zarzucane przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 § 1 kodeksu karnego oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!