Europa Polska Wiadomości

Białoruś chce zablokowania Karty Polaka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal pch24.pl Ihar Hlabukin, białoruski deputowany ujawnił plany reżimu Łukaszenki. To wprowadzenie ustawy uniemożliwiającej wydawanie Karty Polaka. Uznawana jest ona za akt „polonizacji społeczeństwa”.

O panach legislacyjnych Hlabukin opowiadał na antenie reżimowej telewizji CTV. Deputowany mówił m.in. o aktualnej sytuacji geopolitycznej. Gdy rozmowa zeszła na sprawy związane z Polską, retoryka uległa zaostrzeniu.

Jego zdaniem polityczna hegemonia Stanów Zjednoczonych i kluczowych w UE krajów takich jak Niemcy i Francja słabnie i to wykorzystuje Polska do wzmocnienia swej pozycji w regionie, ale i do „rozwiązania swoich wewnętrznych problemów”. Polska, wedle deputowanego, „próbuje uzyskać większe poparcie krajów bałtyckich, przede wszystkim w celu zdobycia pieniędzy. Przykładem jest m.in. eskalowanie konfliktu na granicy [z Białorusią], postępująca militaryzacja”.

Hlabukin dodał, że na linii polsko-białoruskich nadszedł czas „wyrównania rachunków”. Zapowiedział też wstrzymanie wydawania Katy Polaka. Deputowany chciałby, aby jej wydanie traktować na równi z otrzymaniem drugiego obywatelstwa, a to na Białorusi jest praktycznie niemożliwe. Zatem naturalną konsekwencją byłby zakaz wydawania Karty, służącej – jak mówił – „polonizacji społeczeństwa”.

Zdaniem polityka przywileje, jakie daje Karta, to „prawie połowa praw i obowiązków obywateli polskich”, a co za tym idzie jest to „narzucanie polskiego prawa i polskich tradycji kulturowych na Białorusi”.

Na Białorusi Kartę Polaka posiada obecnie ok. 130 tys. osób. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Nie oznacza ona nadanie obywatelstwa polskiego, nie uprawnia też do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. By otrzymać Kartę Polaka należy m.in. wykazać swój związek z polskością (przynajmniej podstawowa znajomość języka oraz kultywowanie kultury i zwyczajów polskich) lub udowodnić, że przodek miał narodowość polską i wykazać swoją aktywność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. Karta obejmuje też repatriantów.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do: zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy; odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych; ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych; bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych w Polsce; pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego. To także zwolnienia z opłat konsularnych za: przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; przyjęcie i opracowanie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego; otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy; pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.

Co wy na to?

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!