Historia

Afera Czechowicza

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Oglądając od miesięcy wypowiedzi osób związanych z obecną partią sprawującą władzę w Polsce nasuwa mi się nieodparte wrażenie krytycznego stanu wiedzy historycznej wśród polskiego społeczeństwa, czego przykładem są liczne wypowiedzi polityków z partii PiS, którzy porównują prezesa Jarosława Kaczyńskiego do marszałka Piłsudskiego. Byliśmy tego świadkami m.in. słuchając wypowiedzi europosła Ryszarda Czarneckiego1, czy ministra Marka Suskiego2. Czy porównanie lidera swojej partii do człowieka odpowiedzialnego za zamach stanu w 1926 roku, czy stojącego za największą aferą finansową II RP to problem nauczania w naszych szkołach, gdzie pomija się istotne sprawy dla zrozumienia historii naszej Ojczyzny czy też celowe działanie polityków partii rządzącej?

Według konstytucji marcowej nieplanowane wydatki rządu wymagały uchwał Sejmu o udzielenie kredytów dodatkowych. W praktyce rząd występował o przyznanie takich kredytów po fakcie, ze względu na niemożliwość natychmiastowego zwołania Sejmu mającego podjąć takie decyzje. Po dokonaniu zamachu stanu władza polityczna skupiona w rękach Piłsudskiego sprawiła, że stanął on ponad prawem, czego przykładem była tzw. afera Czechowicza.

20 lutego 1929 roku zgłoszony został wniosek, podpisany przez członków klubu Wyzwolenie PPS i Stronictwa Chłopskiego, o postawienie w stan oskarżenia ministra skarbu Czechowicza pod zarzutem złamania przez niego ustawy skarbowej z 22 marca 1927 roku oraz przekroczenia kredytu o 500 milionów złotych na cele nieprzewidziane w budżecie i nie mieszczące się w granicach kredytu oraz o dokonanie otwarcia kredytów nieobjętych budżetem bez złożenia w tym względzie wniosku Sejmowi3. Jednak zarzuty te związane były rzeczywiście z listem, jaki minister skarbu otrzymał od ówczesnego premiera Józefa Piłsudskiego dnia 16 grudnia 1927 roku. W piśmie Marszałek zapisał: (…) Sprawy państwowe zmuszają mnie do wymagania od Pana zwiększenia mego funduszu dyspozycyjnego o 5 milionów złotych. Zechce Pan Minister przekazać tę sumę do Prezydium Rady Ministrów do mojej dyspozycji4. Wspomniane sprawy państwowe związane były z ufundowaniem z pieniądzy publicznych kampanii wyborczej BBWR5. Jak sam stwierdził Piłsudski, (…) Wydałem rozkaz – wydawać wszystko, choćby na złość, żeby nie oddawać Skarbowi z powrotem6.

Ogólnie wszystkie przekroczenia budżetowe NIK wyliczył na 562 miliony, uważając je za nielegalne. Liberman zwrócił uwagę na fakt, że w okresie od grudnia 1927 do lutego 1928 roku (…) zaznaczył się gwałtowny wzrost wydatków w prezydjum rady ministrów o 8 milionów, co było 40-krotonym wzrostem uchwalonego przez Sejm funduszu dyspozycyjnego7. Komisja uchwaliła ostatecznie 18 głosami przeciw 9 (przedstawicieli partii BeBe) wniosek o postawienie Czechowicza przed Trybunałem Stanu8. Jak zwrócił uwagę „Goniec Wielkopolski”, sankcje jakie mogą objąć Czechowicza po wyroku Trybunału Stanu przewidują pozbawienie czasowe lub stałe prawa biernego wyborczego, zmniejszenie czasowe lub stałe emerytury do połowy, wydalenie z granic Polski9.

Stojący wówczas na czele rzadu i przez to bezpośrednio odpowiedzialny za całą sprawę marszałek Piłsudski w sobie znany sposób odniósł się do kwestii postawienia jego ministra przed Trybunał Stanu. W artykule opublikowanym na łamach „Kurjera Porannego” 7 kwietnia 1929 roku przytoczono jego wypowiedź na temat posłów opozycji, którzy byli najbardziej aktywni w akcji ukazania prawdy o tej aferze finansowej. Marszałek porównał ich do małp (…) którym są korepetytorzy potrzebni, o obniżeniu u nich człowieczeństwa, a atakowanie Czechowicza nazywa objawem ldożerstwa i nikczemności (…) Posła Liebermanna z P.P.S. nazywa Piłsudski „głównym tenorem w tej szmrodliwej operetce”, fakirem i komicznym dyszkantem opery sejmowej. Drugiego oskarżyciela posła Woźniackiego z Wyzwolenia przedstawia jako człowieka tępego10.

Sprawa ta wypłynęła ponownie w czasie procesu brzeskiego w 1931 roku. Wówczas to były minister odniósł się do zeznań profesora Bartla, pełniącego funkcję premiera w czasie powstania wniosku o nieścisłości finansowych. W swoim liście otwartym Czechowicz stwierdził, że (…) chciał przełożyć zamknięcie budżetowe, jednak przeszkadzano mu w tem, dlatego też już 16 listopada 1928 r. zgłosił dymisję, został jednak w rządzie na prośbę Bartla, gdy Sejm przyjął do wiadomości oświadczenie premjera, iż rząd przedłoży kredyty dodatkowe. Dalej pisał: (…) jeszcze przed zapadnięciem uchwały Sejmu o postawienie mnie w stan oskarżenia, możliwem było jeszcze przedłożenie Sejmowi dodatkowych kredytów uzgodnionych z zamknięciami rachunkowemi. Jednak premjer Bartel tego nie uczynił, a jednocześnie sprzeciwił się złożeniu przeze mnie sprecyzowanej obietnicy w tym przedmiocie11

Powyższa kwestia miała swój epizod przed Trybunałem Stanu, który ponownie skierował sprawę do Sejmu, nie mogącego się jednak wypowiedzieć w tej kwestii ze względu na politykę sanacji polegającą na wywoływaniu sztucznych przesileń rządowych i odraczaniu sesji Sejmu przez prezydenta. Ostetcznie nowy skład Sejmu po wyborach w 1930 roku podporządkowany sanacji przyjął przekroczenia budżetowe, tym samym kończąc całą sprawę.

Legenda Piłsudskiego, rozwijana szczególnie w Polsce po zamachu stanu, jakiego się dopuścił przejmując władzę przetrwała II RP. Brak rzeczowych i obiektywnych publikacji o historii naszej Ojczyzny, a tym samym osób, które ją tworzyły sprawia, że obecnie politycy partii rządzącej swojego lidera przyrównują do człowieka, którego mit jest mocno ugruntowany w świadomości przeciętnego Polaka, lecz który daleki jest od prawdy.

Krzysztof Żabierek

3 Wniosek stronnictw lewicowych o postawienie w stan oskarżenia min. Czechowicza, „Goniec Wielkopolski”, 1929, nr 43, s. 1.

4 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988, s. 537.

5 Z. Landau, B. Skrzeszewska, Sprawa Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu – wybór dokmentów, Warszawa 1961.

6 J. Rakowski, Ideologia gospodarcza epoki Józefa Piłsudskiego. Londyn 1948, s. 6.

7 Najwyższa Izba Kontroli uważa za nielegalne przekroczenie budżetowe ministra Czechowicza, „Dziennik Bydgoski”, 1929, nr 61, s. 2.

8 Naprężenie sytuacji politycznej, „Drwęca”, 1929, nr 34, s. 1.

9 Min.Czechowicz postawiony w stan oskarżenia, „Goniec Wielkopolski”, 1929, nr 63, s. 1.

10 Marszałek Piłsudski o Sejmie i posłach, „Dziennik Bydgoski”, 1929, nr 82, s. 1.

11 Czechowicz contra Bartel, „Nowy Kurjer”, 1931, nr 272, s. 2.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!